Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2018, 29572Ruimtelijke plannenKennisgeving 1.3.1 Bro en inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Bronsgeest’

Logo Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan ‘Bronsgeest’ wordt voorbereid.

Het college van burgemeester en wethouders maakt eveneens bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Bronsgeest’ is vrijgegeven voor inspraak.

Plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Gooweg, de Van Berckelweg, de N206, de gemeentegrens met Noordwijkerhout. Het voorontwerpbestemmingsplan biedt in hoofdzaak het juridisch en planologisch kader voor de ontwikkeling van een woonwijk in het gebied tussen de Van Berckelweg, de Bronsgeesterweg, de gemeentegrens met Noordwijkerhout, het complex van de Noordwijkse Ijsclub Gevers, de achtergrens van de tuinen behorend bij de bestaande woningen aan de Gooweg en het parkeerterrein op de hoek Gooweg/Van Berckelweg. De woonwijk zal maximaal 600 woningen bevatten. Omdat ondermeer de ruimtelijke hoofdstructuur nog niet is uitgewerkt, betreft het een globaal, nog nader uit te werken bestemmingsplan. Dat biedt de mogelijkheid om door middel van een participatietraject hier verder invulling aan te geven.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bronsgeest” ligt vanaf woensdag 30 mei tot en met dinsdag 10 juli 2018 ter inzage. Het plan is in te zien in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de ID-code: NL.IMRO.0575.BPBronsgeest-VO01

Inloopavond

Op woensdag 27 juni 2018 is er een inloopavond. Dan is er gelegenheid het voorontwerpbestemmingsplan in te zien en vragen te stellen. Belangstellenden welkom van 19:30 tot 21:00 uur in zaal 0.21 op de locatie Goohorstlaan 10 te Noordwijk.

Inspraakreactie

Een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kan door belanghebbenden en ingezeten worden ingediend. Dit moet binnen de termijn van de terinzagelegging (tot en met dinsdag 10 juli 2018) en kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van “inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Bronsgeest”. Voor een eventuele mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, (071) 36 60 000.