Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2018, 29101Benoemingen en ontslagen

Besluit van 16 mei 2018, nr. 2018000863 houdende benoeming van de leden van de Advies- en Arbitragecommissie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 mei 2018, 2018-0000252071, directoraat-generaal Overheidsorganisatie, directie Ambtenaar en Organisatie, gedaan mede namens de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel;

Gelet op artikel 110g van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN

Met ingang van 1 april 2018 voor de duur van vier jaar te (her)benoemen in de Advies- en Arbitragecommissie

dhr. J.W. Remkes tot lid, tevens voorzitter;

mw. E.L. Snoeij,

mw. mr. A.J. Swelheim,

dhr. drs. R.T.B. Visser,

dhr. mr. P.L. de Vos tot leden.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 mei 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren