Verkeersbesluit Aanleg rotonde Griftdijk-Terralaan-Grote Boel; tijdelijke verkeersmaatregelen

Logo Nijmegen

Kenmerk: 18.0003805

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Overwegende,

 

 

dat de Griftdijk in Nijmegen Noord een gebiedsontsluitingsweg is waaraan aan de westzijde de wijk Oosterhout ligt en aan de oostzijde de wijk Ressen;

dat er op de aansluiting Terralaan-Griftdijk-Grote Boel een rotonde wordt aangelegd met als doel voor het verkeer een veilige en overzichtelijke aansluiting van de Terralaan en Grote Boel op de Griftdijk te realiseren;

dat er in verband hiermee wegwerkzaamheden worden uitgevoerd aan het deel van de Griftdijk ter hoogte van de aansluiting Terralaan-Grote Boel;

dat het om deze werkzaamheden op een verkeersveilige en efficiënte wijze plaats te laten vinden gewenst is een aantal verkeersmaatregelen te treffen;

dat de maatregelen volgens planning nodig zijn van 4 juni tot en met 13 juli 2018;

dat de maatregelen bestaan uit het afsluiten voor verkeer van een deel van de Griftdijk inclusief fietspaden ter hoogte van de aansluiting Terralaan-Grote Boel;

dat er voor lijnbussen een bypass wordt gemaakt om de verbinding Griftdijk – Terralaan in stand te houden;

dat deze verbinding wordt geregeld met verkeerslichten;

dat op de toeleidende wegen tot de afsluiting een inhaalverbod wordt ingesteld en de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 30 km/uur;

dat er voor verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omleidingsroutes worden ingesteld;

dat met de tijdelijke verkeersmaatregelen wordt beoogd dat de werkzaamheden op een veilige en adequate manier uitgevoerd kunnen worden;

dat bovendien wordt bijgedragen aan een veilige afwikkeling van het verkeer tijdens de wegwerkzaamheden;

dat de te treffen verkeersmaatregelen worden gemonitord en deze kunnen worden bijgesteld als de verkeerssituatie daar om vraagt;

dat buurtbewoners zijn geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden en de daarmee samenhangende verkeersmaatregelen;

dat er bovendien via de (digitale) media aandacht aan de werkzaamheden wordt besteed;

dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en om de vrijheid van het verkeer te waarborgen;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

dat gelet op het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (nr. 2017, 91602), waarin voor wat betreft afdeling mobiliteit onder volgnr. 25 voor tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994 onder voorwaarden mandaat is verleend

aan de Programmamanager Mobiliteit (RO10) en het bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement (SB60);

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 en 37 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

 

besluiten:

 

van 4 juni tot en met 13 juli 2018, of zo veel langer of korter dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden

 

 • 1.

  a. Door het plaatsen van borden C1 en C14 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en 1990 (RVV 1990) het gedeelte van de Griftdijk tussen de Volsellastraat en de van Boetzelaerstraat, inclusief het naastgelegen fietspad, af te sluiten voor verkeer

   

  b. door aan de zuidzijde van de afsluiting onder het bord C1 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 onderbord “uitgezonderd lijnbussen” aan te brengen lijnbussen uit te zonderen van de geslotenverklaring om via de bypass richting Terralaan te kunnen rijden

   

 • 2.

  Door het plaatsen van borden A1 (30) als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 op de toeleidende weggedeelten tot het afgesloten deel van de Griftdijk een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen

   

 • 3.

  door het plaatsen van borden F1 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 op de toeleidende weggedeelten tot het afgesloten deel van de Griftdijk een inhaalverbod in te stellen 

   

  Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening d.d. 26-04-2018 nr. ENI 18.0175.1

 

 

 

 

Nijmegen, 17 mei 2018

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

Arno Lucassen, Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement

Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.Bezwaar- of beroepsclausule.

 

Naar boven