Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

Logo Zaanstad

18-05-2018

overwegende dat;

de Zaanweg tussen de Stationsstraat en Kerkstraat opnieuw zal worden ingericht met snelheidsremmende maatregelen;

deze nieuwe inrichting bedoeld is om het verblijfsklimaat te verbeteren waarbij meer oversteekbewegingen van voetgangers worden verwacht vanwege terrassen aan de Zaan van horecabedrijven;

de toegestane snelheid verlaagd moet worden tot maximaal 30 km per uur;

een 30 km zone hiervoor een oplossing is;

de voorrangsregeling van de Stationsstraat met de Zaanweg aangepast moet worden;

bij de aansluiting van de Marktstraat met de Zaanweg de bestaande voorrangsregeling opgeheven moet worden;

hiervoor een verkeersbesluit noodzakelijk is;

volgens artikel 24 BABW overleg is geweest met de politie Noord-Holland, waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

bovengenoemd wegvak is gelegen in de gemeente Zaanstad en bij gemeente Zaanstad in beheer is;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden; de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

in Wormerveer;

  • de Zaanweg tussen Stationsstraat en Marktstraat aan te wijzen als 30 km zone door middel van het plaatsen van verkeersborden A030zb en A030ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • de voorrangsregeling van de kruising Zaanweg met Stationsstraat zodanig aan te passen waarbij de bestuurders uit westelijke richting voorrang dienen te verlenen aan bestuurders vanuit de Stationsstraat en bestuurders van de Zaanweg uit oostelijke richting door middel van het plaatsen van borden B6 B4 en B5 met onderbord OB 713 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • de bestaande voorrangsregeling van de aansluiting Zaanweg met Markstraat op te heffen waarbij de verkeersregel bestuurders van rechts voorrang te verlenen van kracht zal zijn.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

in Wormerveer;

  • de Zaanweg tussen Stationsstraat en Marktstraat aan te wijzen als 30 km zone door middel van het plaatsen van verkeersborden A030zb en A030ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • de voorrangsregeling van de kruising Zaanweg met Stationsstraat zodanig aan te passen waarbij de bestuurders uit westelijke richting voorrang dienen te verlenen aan bestuurders vanuit de Stationsstraat en bestuurders van de Zaanweg uit oostelijke richting door middel van het plaatsen van borden B6 B4 en B5 met onderbord OB 713 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • de bestaande voorrangsregeling van de aansluiting Zaanweg met Markstraat op te heffen waarbij de verkeersregel bestuurders van rechts voorrang te verlenen van kracht zal zijn.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam, en De Bieb Krommenie.

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Naar boven