Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RidderkerkStaatscourant 2018, 28665VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen (bebording en markering) bedrijventerrein Cornelisland.

Logo Ridderkerk

Zaaknummer: 14323

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk.

 

Gelet op:

de voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.

 

Overwegende dat:

Cornelisland een duurzaam bedrijventerrein is dat valt binnen de bebouwde kom van de gemeente Ridderkerk;

 

dat de wegen op Cornelisland, binnen de gemeente grenzen vallen en in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Ridderkerk;

 

dat Cornelisland wordt ingericht met een maximum snelheid van 50 kilometer per uur met de bijbehorende infrastructuur en verkeersmaatregelen;

 

de Schaapherderweg en de Euroweg worden gezien als gebiedsontsluitingswegen;

 

de Schaapherderweg voorrang krijgt op alle aansluitende wegen;

 

de Euroweg voorrang krijgt op alle aansluitende wegen met uitzondering van de aansluiting van de Euroweg op de Schaapherderweg;

 

alle overige kruisingen binnen Cornelisland gelijkwaardig zijn aan elkaar;

 

langs de Schaapherderweg en Euroweg fiets/bromfietspaden in twee richtingen zijn aangelegd om de veiligheid van deze kwetsbare groep op dit Industrieterrein te verbeteren;

 

op grond van artikel 24 BABW overleg heeft plaats met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de heer P. Sepers en dat deze instemt met de maatregel(en);

 

op grond van artikel 25 BABW overleg heeft plaats gevonden met de gemeente Barendrecht. In deze vertegenwoordigd door haar gemachtigde mevrouw E. den Outer, Domeindirecteur

Ruimte;

 

op grond van artikel 25 BABW overleg heeft plaats gevonden met de gemeente Rotterdam. In deze vertegenwoordigd door haar gemachtigde mevrouw D.J. Heijkoop, Planoloog Verkeer en Vervoer gemeente Rotterdam.

 

Besluit:

 

er een maximum snelheid geld van 50 kilometer per uur;

 

de Schaapherderweg en de Euroweg worden gezien als gebiedsontsluitingsweg en voorrang hebben op zijstraten en deze maatregel te ondersteunen door het plaatsen van bebording en markering;

 

er één uitzondering wordt gemaakt op de kruising Schaapherderweg met de Euroweg waar de Schaapherderweg voorrang heeft op de Euroweg en deze maatregel te ondersteunen door het plaatsen van bebording en markering;

 

er langs de Schaapherderweg en Euroweg een twee richtingen verplicht (brom)fietspad is aangelegd, ondersteund door de juiste bebording en markering;

 

het besluit wordt ondersteund door de navolgende borden:

-Borden A01-50 (Maximumsnelheid 50)

-Borden B03 (Voorrangskruispunt)

-Borden B04 (Voorrangskruispunt links)

-Borden B05 (Voorrangskruispunt rechts)

-Borden B06 (Verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg) met onderbord OB503OB04 (kruisende (brom)fietsers in 2 richtingen)

-Borden C7 (Gesloten voor vrachtauto’s) met onderbord OB108 (uitgezonderd bestemmingsverkeer)

-Borden C7 (Gesloten voor vrachtauto’s) met onderbord OB401-500m (na 500m)

-Bord C15 (Gesloten voor fietsen, bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen)

-Bord D102 (fietsers naar links)

-Borden E202-ZB (Zone parkeerverbod voor vrachtwagens en bussen volgens A.P.V.)

-Bord E202-ZE (Einde zone parkeerverbod voor vrachtwagens en bussen volgens A.P.V.)

-Bord F5 (Verbod voor bestuurders door te gaan voorbij nadering van verkeer uit tegengestelde richting)

-Bord F6 (Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voorbij laten gaan)

-Borden G12A (Verplicht fiets/bromfietspad) met onderbord OB505 (twee richtingen bereden)

-Borden G12A (Verplicht fiets/bromfietspad) met onderbord OB502 (twee richtingen bereden)

-Borden G12A (Verplicht fiets/bromfietspad) met onderbord OB503 (twee richtingen bereden)

-Borden H01-A (Bebouwde kom)

-Borden H02-A (Einde bebouwde kom)

-Borden J24 (Waarschuwing voor fietsers en bromfietsers)

-Borden J24 (Waarschuwing voor fietsers en bromfietsers) met onderbord OB503 (twee richtingen bereden)

-Borden L08 (Doodlopende weg)

-OB712 Onderborden (Bocht naar rechts met aansluiting)

-OB712 Onderborden (Bocht naar links met aansluiting)

 

 

het besluit wordt ondersteund door tekening R-CO-12-001

Aldus besloten te Ridderkerk 18 mei 2018,

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens dit college,

De wethouder Verkeer en Vervoer

mr. V.A. Smit

 

Inzage

Dit besluit ligt vanaf 23 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan het Koningsplein 1 te Ridderkerk.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 23 mei 2017 tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

Naam en adres van de indiener;

De dagtekening;

Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

 

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.