Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse ZorgautoriteitStaatscourant 2018, 28641Besluiten van algemene strekking

Gegevensvraag Wlz-gegevens 2017 (Accountantsprotocol)

8 mei 2018

Inhoud

1.

Inleiding

1

1.1

Inleiding

1

1.2

Inwerkingtreding

1

1.3

Leeswijzer

1

2.

Doelstelling en kader

2

2.1

Inleiding

2

2.2

Inzet interne accountant

2

2.3

Aanlevering

2

2.4

Helpdesk

2

3.

Overeengekomen specifieke werkzaamheden

2

3.1

Inleiding

2

3.2

Onderzoeksafbakening

3

3.2.1

Declaraties ingediend via VECOZO

3

3.2.2

Peildatum

3

3.3

Onderzoeksaanpak

3

3.3.1

Aansluiting bronadministratie en aangeleverde bestand

3

3.3.2

Voldoen aan de uitvraagvereisten zoals opgenomen in handboek

3

3.3.3

Onderzoek naar processen ter accordering van de declaratie

3

3.3.4

Deelwaarneming

4

Bijlage 1: Rapport van feitelijke bevindingen inzake de gegevensvraag Wlz-gegevens 2017

5

1. Inleiding

1.1 Inleiding

Dit accountantsprotocol heeft betrekking op gegevens die nodig zijn voor de risicoverevening Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze gegevens hebben betrekking op Wlz-geïndiceerden en worden daarom opgevraagd bij de Wlz-uitvoerders voor de aan hen toegewezen zorgkantoren (per zorgkantoorregio). Deze uitvraag vindt voor het eerst plaats in 2018, waarbij de zorgkantoorregio’s zich moeten verantwoorden over declaraties die betrekking hebben op geleverde en betaalde zorg over 2017.

In het ‘Handboek informatie zorgverzekeringswet 20181’ van het Zorginstituut zijn instructies voor de verantwoording opgenomen.

De accountant geeft de bevindingen van zijn onderzoek weer in een rapport van feitelijke bevindingen.

1.2 Inwerkingtreding

De raad van bestuur van de NZa heeft op 8 mei 2018 dit ‘Protocol Gegevensvraag Wlz-gegevens 2017’ vastgesteld. Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit protocol wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017. U kunt dit protocol en alle andere in dit protocol genoemde documenten raadplegen op www.nza.nl.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft de uitgangspunten weer van het accountantsprotocol.

Hoofdstuk 3 gaat in op de overeengekomen specifieke werkzaamheden.

In de bijlage is een modeltekst opgenomen voor het rapport van feitelijke bevindingen.

2. Doelstelling en kader

2.1 Inleiding

Het doel van dit accountantsprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van het accountantsonderzoek en het in dat kader af te geven rapport van feitelijke bevindingen.

De accountant hanteert het accountantsprotocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en Beroepscode accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assuranceopdrachten (VIO) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

2.2 Inzet interne accountant

De interne accountant van een Wlz-uitvoerder/zorgkantoor kan onder randvoorwaarden het gevraagde accountantsproduct verstrekken bij deze verantwoording. Hiervoor gelden dezelfde randvoorwaarden zoals opgenomen in het Protocol Accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders (zie puc.overheid.nl/nza).

2.3 Aanlevering

De zorgkantoorregio’s moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten voor 1 juni van het jaar volgende op het verslagjaar toezenden aan de NZa en het Zorginstituut. De opgave dient vergezeld te zijn van een bestuursverklaring.

De aanlevering van de verantwoordingsdocumenten voor de NZa vindt digitaal plaats aan de NZa en per zorgkantoorregio. Voor de aanlevering bij het Zorginstituut kan men gebruik maken van bekende aanleveringsmethode.

2.4 Helpdesk

Voor vragen op het gebied van controle kunt u terecht bij de helpdesk van de NZa via vragenverantwoordingzvw@nza.nl. Voor vragen over de verantwoordings- en inrichtingsvoorschriften kunt u contact opnemen met het Zorginstituut via verslagdocumenten@zinl.nl.

3. Overeengekomen specifieke werkzaamheden

3.1 Inleiding

De accountant voert werkzaamheden uit op het bestand gegevensvraag Wlz-gegevens (verder: bestand) volgens NV COS 4400N. Dit betekent dat de accountant geen zekerheid verschaft dan wel conclusies of oordelen geeft, maar alleen feitelijke onderzoeksbevindingen rapporteert. Dit protocol beschrijft de werkzaamheden voor het onderzoek. De gebruiker van het rapport moet zelf een oordeel vormen en zijn eigen conclusies trekken.

De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn in de modeltekst van het rapport opgenomen, hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1 van dit accountantsprotocol. In het rapport vermeldt de accountant welke specifieke werkzaamheden hij in dit kader heeft verricht en tot welke bevindingen dit heeft geleid. Voor zover de accountant bij zijn onderzoek heeft vastgesteld dat de verplichtingen niet zijn nageleefd maakt hij daarvan in elk geval melding in zijn rapport van feitelijke bevindingen.

Het onderzoek op de zorgkantoorregio(s)/Wlz-uitvoerder bestaat uit vier onderdelen:

 • 1. Aansluiting bronadministratie en aangeleverde bestand (zie paragraaf 3.3.1);

 • 2. Voldoen aan de uitvraagvereisten zoals opgenomen in het Handboek (zie paragraaf 3.3.2);

 • 3. Onderzoek naar processen ter accordering van de declaratie (zie paragraaf 3.3.3);

 • 4. Deelwaarneming (zie paragraaf 3.3.4).

De accountant voert zijn onderzoek uit per zorgkantoorregio voor onderdeel 1 en 2.

Voor de onderdelen 3 en 4 voert de accountant zijn werkzaamheden uit op het niveau van de Wlz-uitvoerder/zorgkantoor en niet per zorgkantoorregio.

De accountant geeft de bevindingen van dit onderzoek weer in het rapport van feitelijke bevindingen. De accountant rapporteert zijn bevindingen per zorgkantoorregio2.

3.2 Onderzoeksafbakening

3.2.1 Declaraties ingediend via VECOZO

Voor dit onderzoek worden declaraties meegenomen die door de zorginstellingen zijn ingediend bij de zorgkantoren via VECOZO (AW319 inclusief subsidie regeling extramurale behandeling). Hierin worden niet de aanvullende zorgkosten, zoals o.a. mondzorg, bijzondere hulpmiddelen, geneesmiddelen, rolstoelen, verkeerde bed e.d. meegenomen.

3.2.2 Peildatum

Het uitgangspunt van de uitvraag is dat alle declaraties die betrekking hebben op het voorafgaande jaar worden verantwoord. Declaraties moeten tijdig worden ingediend door de zorgaanbieders, derhalve kan het zorgkantoor uitgaan van een peildatum van 1 april 2018.

3.3 Onderzoeksaanpak

3.3.1 Aansluiting bronadministratie en aangeleverde bestand

De accountant stelt vast dat het aangeleverde bestand aansluit op de bronadministratie in het systeem. Hierbij stelt de accountant ook vast dat de gegevens betrekking hebben op de betreffende zorgkantoorregio(s).

Tevens stelt de accountant vast dat het opgenomen schadebedrag in de bestuursverklaring aansluit op het totaal van het aangeleverde bestand.

3.3.2 Voldoen aan de uitvraagvereisten zoals opgenomen in handboek

De accountant stelt vast of de aangeleverde gegevens zijn opgesteld conform de vereisten (op te leveren gegevens en record lay-out) zoals voor deze gegevens zijn opgenomen in het Handboek3.

Voor het vaststellen van de juiste toepassing van de peildatum stelt de accountant vast dat het aangeleverde bestand is gebaseerd op gegevens tot en met 1 april 2018.

3.3.3 Onderzoek naar processen ter accordering van de declaratie

Declaraties binnen de Wlz worden via declaratiebestanden aangeleverd in een Elektronisch Declaratieportaal4. Declaratiebestanden die via het portaal worden ingediend moeten aan bepaalde specificaties (de zogeheten EI-standaard) voldoen5. Voordat een declaratie mag worden uitbetaald moeten een aantal bedrijfs- en controleregels (RBC) worden gevolgd.

Een aantal van deze controles (N6 en N7 controleregels) moeten door individuele zorgkantoren worden toegepast. Hiermee wordt bereikt dat vroegtijdig in de keten fouten in een declaratiebericht worden gesignaleerd. Een afgekeurd record moet worden hersteld door de zorgaanbieder.

De accountant onderzoekt of het zorgkantoor voor zijn regio(s) bij de betaling van declaratie Vektis Standaard AW319 ‘Declaratie wlz, wv, elv en zg zorg’ (versie 1.4) heeft nageleefd wat betreft bedrijfs- en controleregels N6 en N7.

Hiertoe voert hij de hieronder limitatief omschreven werkzaamheden uit. De accountant stelt vast:

 • dat het zorgkantoor voor zijn regio(s) de controleregels zoals vermeld in de hierboven genoemde bedrijfs- en controleregels N6 en N7 heeft geïmplementeerd in haar controleprocessen. Dit betekent dat hij de opzet en het bestaan van deze regels dient vast te stellen;

 • dat de toepassing van de hierboven genoemde regels in de hierboven genoemde controleprocessen is gecontroleerd door het zorgkantoor;

 • dat de hierbij afgekeurde records hebben geleid tot een retourbericht en deze niet zijn verwerkt in de bronadministratie van het zorgkantoor;

3.3.4 Deelwaarneming

De accountant voert een deelwaarneming op de regels in het totaalbestand uit. Hierbij stelt de accountant voor 25 a-selecte regels in het totaalbestand6 vast dat de volgende gegevens in dit bestand aansluiten op onderliggende bronadministratie:

 • BSN;

 • Prestatiecode;

 • Maand opname/behandeling;

 • AGB-code instelling;

 • Indicatie debet/credit;

 • Schadebedrag in centen.

Indien er sprake is van meerdere regio’s per Wlz-uitvoerder, kan de accountant volstaan met een deelwaarneming op de totaaladministratie van het zorgkantoor7, waarbij hij rekening houdt met een evenredige spreiding over de zorgkantoorregio’s.

BIJLAGE 1: RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN INZAKE DE GEGEVENSVRAAG WLZ-GEGEVENS 2017

Aan: de Raad van Bestuur8 van <naam Wlz-uitvoerder>, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit

Opdracht

Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot Wlz-gegevens 2017 inzake ... (naam zorgkantoorregio) te … (vestigingsplaats). De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgelegd in ‘Protocol gegevensvraag Wlz-gegevens 2017’ van ... (datum). De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbrief van ... (datum). Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot het zoals hierna omschreven. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden

Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden en ‘Protocol gegevensvraag Wlz-gegevens 2017’. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Werkzaamheden en bevindingen

In deze paragraaf is een beschrijving van de uitgangspunten, overeengekomen specifieke werkzaamheden en feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor ‘gegevensvraag Wlz-gegevens 2017’ in zijn totaliteit. U zult hierover een eigen afweging moeten maken waarbij u gebruik kunt maken van dit rapport van feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.

Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd die zijn opgesomd in de paragrafen 3.3.1 tot/met 3.3.4 van het ‘Protocol gegevensvraag Wlz-gegevens 2017’. Dit heeft geleid tot de volgende bevindingen:

()

Beperking in het gebruik en verspreidingskring

Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor (naam zorgkantoorregio), Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. De rapportage mag niet aan anderen partijen worden verspreid, noch mag eruit worden geciteerd, of eraan worden gerefereerd, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Plaats en datum

... (naam accountantspraktijk)

... (naam accountant)


X Noot
1

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/publicatie/2017/12/15/handboek-zorgverzekeraars-informatie-zvw-2018/Handboek+informatie+zorgverzekeringswet+2018.pdf

Met name hoofdstuk 5.11 gegevensvraag Wlz-gegevens & bijbehorende record lay-out informatie risicoverevening met betrekking tot deze gegevensvraag.

X Noot
2

Indien de accountant een gezamenlijk rapport van bevindingen opstelt voor meerdere zorgkantoorregio’s, dient hij expliciet te vermelden welke bevindingen waarop betrekking hebben. Voor wat betreft de onderdelen 3 en 4 kan hij verwijzen naar het onderzoek dat hij op het niveau van de Wlz-uitvoerder/zorgkantoor heeft uitgevoerd.

X Noot
4

In beheer van VECOZO.

X Noot
5

AW319 Declaratie wlz, wv, elv en zg zorg (https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/standaarden/)

X Noot
6

Met totaalbestand wordt hier bedoeld: het totaal van de bestanden van de zorgkantorenregio tezamen, indien er sprake is van gezamenlijke bron administratie bij de Wlz-uitvoerder.

X Noot
7

In het geval een zorgkantoor/Wlz-uitvoerder de administratie uitvoert voor meerdere regio’s.

X Noot
8

Afhankelijk van de aard van de entiteit vervangen door een meer passende aanduiding, zoals ‘het bestuur van de stichting’ of ‘het bestuur van de vennootschap’.