Mededeling van de Minister van Financiën van 26 april 2018, directie Financiële Markten, inzake de lijst van meest representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten als bedoeld in richtlijn (EU) 2014/92

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

gelet op artikel 3, vijfde lid, van Richtlijn 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257);

DEELT MEDE:

De richtlijn verplicht de lidstaten om een lijst van meest representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten op te stellen. De Nederlandse lijst wordt hieronder weergegeven. Deze lijst zal tevens op de website van de Autoriteit Financiële Markten worden gepubliceerd en, conform artikel 3, zesde lid, van de richtlijn, elke vier jaar worden geëvalueerd.

Nationale lijst van meest representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht:

Term

Definitie

Aanhouden van de betaalrekening

De aanbieder van de rekening beheert de rekening voor de klant.

Overboeking

uitgaand in vreemde valuta of naar landen buiten SEPA in euro

De aanbieder van de rekening schrijft in opdracht van de klant geld over van de rekening van de klant naar een andere rekening in een andere munteenheid dan de euro of naar landen buiten SEPA in euro.

Overboeking

spoedoverboeking uitgaand in euro

De aanbieder van de rekening schrijft in opdracht van de klant geld over van de rekening van de klant naar een andere rekening. Bij een spoedoverboeking tussen twee Nederlandse rekeningen beschikt de ontvanger op werkdagen binnen 1,5 uur over het geld. Dit is alleen het geval als de opdracht voor de spoedoverboeking op tijd door de klant bij de aanbieder van de rekening is aangeleverd.

Inkomende overboeking

in vreemde valuta of vanuit landen buiten SEPA in euro

De klant ontvangt geld op zijn rekening in een andere munteenheid dan de euro of vanuit landen buiten SEPA in euro.

Aanbieden van een betaalpas

extra betaalpas

De aanbieder van de rekening verschaft een betaalpas die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het bedrag van elke transactie die met de betaalpas wordt uitgevoerd, wordt onmiddellijk en volledig afgeschreven van de rekening van de klant. Een extra betaalpas wordt op verzoek van de klant verschaft, bijvoorbeeld voor een tweede rekeninghouder.

Aanbieden van een betaalpas

vervangende betaalpas

De aanbieder van de rekening verschaft een betaalpas die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Het bedrag van elke transactie die met de betaalpas wordt uitgevoerd, wordt onmiddellijk en volledig afgeschreven van de rekening van de klant. Een vervangende betaalpas wordt verstrekt wanneer een eerder verstrekte betaalpas als gevolg van bijvoorbeeld verlies, diefstal of defect niet meer te gebruiken is.

Aanbieden van een creditcard

De aanbieder van de rekening verschaft een creditcard die gekoppeld is aan de rekening van de klant. Die creditcard mag de klant gedurende een overeengekomen periode gebruiken. Bij het gebruik van de creditcard wordt het totaalbedrag van de uitgevoerde transacties ofwel volledig ofwel gedeeltelijk op een overeengekomen datum afgeschreven van de betaalrekening van de klant. In een eventuele kredietovereenkomst tussen de aanbieder en de klant wordt bepaald of de klant rente in rekening wordt gebracht voor het opnemen van krediet.

Opname van contant geld

met een betaalpas in vreemde valuta

De klant neemt contant geld op van zijn of haar eigen rekening. De opname vindt plaats met zijn of haar betaalpas in een andere munteenheid dan de euro.

Opname van contant geld

met een creditcard in euro

De klant neemt contant geld op met zijn of haar creditcard in euro.

Opname van contant geld

met een creditcard in vreemde valuta

De klant neemt contant geld op met zijn of haar creditcard in een andere munteenheid dan de euro.

Betalen met een betaalpas

in vreemde valuta

De klant betaalt met zijn of haar betaalpas in een andere munteenheid dan de euro.

Betalen met een creditcard

in vreemde valuta

De klant betaalt met zijn of haar creditcard in een andere munteenheid dan de euro.

Rood staan

De aanbieder van de rekening en de klant komen vooraf overeen dat aan de klant meer geld ter beschikking kan worden gesteld dan het beschikbare tegoed op de betaalrekening van de klant. In deze overeenkomst wordt ook het maximumbedrag bepaald dat ter beschikking kan worden gesteld, en of de klant vergoedingen en rente in rekening worden gebracht.

Ongeoorloofd rood staan

De aanbieder van de rekening schrijft een bedrag af van de rekening van de klant, terwijl er onvoldoende geld op de rekening staat of met de afschrijving de afgesproken limiet voor rood staan wordt overschreden. De aanbieder kan rente in rekening brengen over het bedrag dat de klant ongeoorloofd rood staat.

Papieren rekeningafschriften

De aanbieder van de rekening verstrekt periodiek een papieren overzicht van de rekening van de klant. In dit overzicht staan in ieder geval het saldo en de af- en bijschrijvingen.

* SEPA (Single Euro Payments Area) omvat alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), aangevuld met Zwitserland, Monaco en San Marino. In totaal gaat het om de volgende 34 SEPA–landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Frans–Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord–Ierland, Gibraltar), Zweden en Zwitserland.

DE MINISTER VAN FINANCIËN, Namens deze, DE DIRECTEUR FINANCIËLE MARKTEN, A.J.I. van den Ende

Naar boven