Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2018, 28066VerkeersbesluitenGemeente Brummen - Verkeersbesluit instellen verbod stil te staan Smeestraat te Eerbeek

Logo Brummen

Burgemeester en wethouders te Brummen;

 

 

Gelet op het bepaalde in de wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

 

 

Overwegende:

dat de Smeestraat gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Brummen;

dat de Smeestraat in beheer is bij de gemeente Brummen;

dat de Smeestraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Brummen bevoegd is verkeers-besluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Brummen in het mandaatbesluit van 1 april 2016 is gemandateerd aan de procescoördinator Backoffice;

dat de wegencategorisering van het wegennet in de gemeente Brummen is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (hierna: GVVP);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig,

dat in het GVVP de Smeestraat in Eerbeek gecategoriseerd is als een erftoegangsweg (30 kilometer per uur);

dat de Smeestraat onderdeel uitmaakt van het verblijfsgebied van Eerbeek;

dat binnen een verblijfsgebied de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat een deel van de rijbaan in de Smeestraat wordt gebruikt om voertuigen te parkeren;

dat gezien de functie van de Smeestraat bovengenoemde toegestaan is;

dat op de rijbaan geparkeerde voertuigen voor problemen zorgen met betrekking tot bereikbaarheid en verkeersveiligheid;

dat deze problematiek vooralsnog enkel van toepassing is ter hoogte van de aansluiting van de Smeestraat met de Dr. Gunningstraat;

dat het gelet op artikel 24 lid 1 van het RVV 1990 niet toegestaan is om een voertuig te parkeren op minder dan vijf meter afstand van een kruispunt;

dat enkel het vrijhouden van de ruimte rondom het kruispunt de bereikbaarheid onvoldoende waarborgt;

dat door op de rijbaan geparkeerde voertuigen de doorgang voor andere voertuigen beperkt is, waaronder hulpdiensten die de route gebruiken gedurende evenementen en kerkdiensten van de nabijgelegen kerk;

dat de geparkeerde voertuigen het zicht voor weggebruikers op de verkeerssituatie belemmeren en daarmee de verkeersveiligheid beperken;

dat in de nabije omgeving voldoende andere geschikte parkeerlocaties gelegen zijn;

dat gezien het belang van de route voor hulpdiensten het onwenselijk is dat de bereikbaarheid op enig moment wordt beperkt;

dat bovengenoemde voorkomen kan worden door middel van het instellen van een verbod stil te staan in de Smeestraat ter hoogte van de aansluiting met de Dr. Gunningstraat;

dat deze maatregel gerealiseerd kan worden door het aanbrengen van een doorgetrokken gele streep zoals bedoeld in artikel 23 van het RVV 1990 op de trottoirband aan de zuidoostelijke zijde van de Smeestraat tussen de Dr. Gunningstraat en de uitrit ter hoogte van perceel Smeestraat 12;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het aanbrengen van het verkeersteken, de gele doorgetrokken streep zoals bedoeld in artikel 23 van het RVV 1990 een verkeersbesluit noodzakelijk is;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat het in artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het realiseren van deze maatregel, omdat bestuurders niet meer mogen stilstaan op bovengenoemde locatie waar zij dit eerder wel mochten, maar dat dit belang gelet op de voorgaande overwegingen in dit besluit als minder zwaarwegend wordt geacht dan de hiervoor genoemde belangen;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie, eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland;

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

 

 

 

 

 

 

 

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

- door middel van het aanbrengen van het een doorgetrokken gele streep zoals bedoeld in artikel 23 van het RVV 1990 in de Smeestraat aan zuidoostelijke zijde van de rijbaan tussen de aansluiting met de Dr. Gunningstraat en de uitrit ter hoogte van perceel Smeestraat 12 een verbod stil te staan in te stellen over een afstand van circa 30 meter.

Inzage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Brummen aan de Engelenburgerlaan 31 te Brummen.

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten:

a. uw naam en adres;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt;

d. de gronden van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit bezwaar niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Aldus vastgesteld op 14 mei 2018.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

Namens dezen,

A. Noordermeer (procescoördinator Backoffice)