Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2018, 28026VerkeersbesluitenTwee-richtingen fietspaden Doornboslaan

Logo Breda

Z2018-003287 d.d. 17 mei 2018.

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2016, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 28 juni 2016, van kracht geworden op 6 juli 2016, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

 

Is het gewenst om

Te regelen dat op de fietspaden op de Doornboslaan op het gedeelte tussen de Liniestraat en de Ceresstraat in twee richtingen gefietst mag worden. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Fietspad viaduct Doornboslaan’ met tekeningnummer 301694.

 

Motivering

De Doornboslaan is een belangrijke ontsluitingsroute voor fietsers van en naar het centraal station. Door het fietsen op de fietspaden op de Doornboslaan in twee richtingen mogelijk te maken ontstaan kortere en logischere routes voor fietsers.

 

Op de vrij liggende fietspaden langs de Doornboslaan op het gedeelte tussen de Ceresstraat en Liniestraat mogen fietsers in twee richting gaan fietsen. Om dit te regelen moeten borden geplaatst worden op het betreffende weggedeelte. Het betreft de volgende bebording;

 • Aan het begin en het einde van dit weggedeelte en bij de aansluiting met de Teteringsedijk wordt het bord G11, verplicht fietspad, met onderbord OB505, pijlen in twee richtingen, geplaatst.

 • Op de Doornboslaan wordt aan de zijde van de Ceresstraat wordt het bord C02, eenrichtingsweg in deze richting gesloten, geplaatst aan de zijde van de Loopschansstraat. Op deze manier weten fietsers dat het tweerichtingenfietspad hier ophoudt.

 • Op de Doornboslaan aan de zijde van Liniestraat wordt het bord D7, gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven, geplaatst zodat fietsers weten dat zij niet rechtdoor kunnen rijden.

Een en ander zoals opgenomen op de tekening ‘Fietspad viaduct Doornboslaan’ met tekeningnummer 301694 welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

De overige bebording en markeringen welke op de tekening zijn aangebracht zijn enkel ter ondersteuning en niet verkeersbesluitplichtig.

 

Belangenafweging

 

Om de ontsluiting van het station voor fietsers te verbeteren is besloten dat de vrij liggende fietspaden op de Doornboslaan in twee richtingen bereden mogen gaan worden. Dit zal aangegeven worden met bebording. Door het plaatsen van de bebording wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd. Het betreft een uitbreiding van rij-mogelijkheden van fietsers.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland, West-Brabant.

 

Besluiten

 • I.

  Te regelen dat op de fietspaden op de Doornboslaan op het gedeelte tussen de Liniestraat en de Ceresstraat in twee richtingen gefietst mag worden. In verband hiermee worden de volgende borden geplaatst;

  • a.

   Aan het begin en het einde van dit weggedeelte en bij de aansluiting met de Teteringsedijk wordt het bord G11, verplicht fietspad, met onderbord OB505, pijlen in twee richtingen;

  • b.

   Op de Doornboslaan wordt aan de zijde van de Ceresstraat wordt het bord C02, eenrichtingsweg in deze richting gesloten, geplaatst aan de zijde van de Loopschansstraat.

  • c.

   Op de Doornboslaan aan de zijde van Liniestraat wordt het bord D7, gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven.

 

II. Een en ander overeenkomstig tekening, ‘Fietspad viaduct Doornboslaan’ met tekeningnummer 301694, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 17 mei 2018.

 

 

Breda, 17 mei 2018.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. B. van Oosterum via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Twee-richtingen fietspaden Doornboslaan’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

Tekening ‘Fietspad viaduct Doornboslaan’ met tekeningnummer 301694.