Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 27842Interne regelingen

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 mei 2018, nr. WJZ/18041731, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voor aangelegenheden met betrekking tot subsidieverstrekking op grond van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

Besluit:

Artikel 1

Aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de subsidieverstrekking op grond van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld.

Artikel 2

Aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

In het geval de Minister van Economische Zaken en Klimaat een mededeling doet aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland dat een aangelegenheid als bedoeld in artikel 1 door hem zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de Nationaal Coördinator Groningen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 4

  • 1. Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland kan voor de in de artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de functionarissen werkzaam bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

  • 2. Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  • 3. Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het tweede lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 5

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 mei 2018.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 mei 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.