Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Bureau RijvaardigheidsbewijzenStaatscourant 2018, 27473Interne regelingen

Tijdelijk mandaat

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR),

gelet op de afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en 130 t/m 134a Wegenverkeerswet 1994,

verleent hiermee tijdelijk mandaat aan en machtigt:

  • a. de teammanager Vorderingen van het CBR tot het nemen van beslissingen en tot het verrichten van alle handelingen als bedoeld in de artikelen 131 t/m 134a van de Wegenverkeerswet 1994.

De stukken die op grond van het mandaat worden afgedaan en ondertekend door de teammanager Vorderingen worden gesteld op briefpapier van het CBR. Zij vermelden aan het slot: ‘De algemeen directeur van het CBR, namens deze,’ gevolgd door de handtekening, de naam van de betrokken functionaris en de functieaanduiding.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt bij een latere dagtekening van de Staatscourant dan 1 mei 2018 terug tot en met 1 mei 2018. Dit besluit vervalt op 1 juli 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 30 april 2018

De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, P.J. Delsing algemeen directeur CBR

R.A.L. Verstraeten financieel directeur CBR