Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluherziening Parkeren’

Logo Zuidplas

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas geven er op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat de gemeenteraad bij besluit van 24 april 2018 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Parkeren’ te Zuidplas gewijzigd heeft vastgesteld.

Ligging plangebied

Het plangebied beslaat het hele grondgebied van de gemeente Zuidplas.

Inhoud plan

Het doel van het plan is het planologisch-juridisch verankeren van een actuele parkeernormering en een actuele regeling omtrent laden en lossen voor het gehele grondgebied van de gemeente Zuidplas.

Het plan is gewijzigd vastgesteld: door een ambtshalve toevoeging aan de planregels wordt ondervangen dat lopende projecten, die niet voldoen aan de hoge parkeernorm, niet gehinderd worden door voorliggende parapluherziening.

Terinzage legging

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 10 mei 2018 gedurende zes weken (tot en met 20 juni 2018) ter inzage in het Klantcontactcentrum van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel. In deze periode kunt u de stukken digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.BpParkeren-Va01). Op de website van de gemeente Zuidplas kunt u het plan tevens inzien als pdf-bestand (www.zuidplas.nl > In Zuidplas > Bouwen > Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen in voorbereiding > Zuidplas > Parapluherziening Parkeren – vastgesteld bestemmingsplan). Tegen betaling van leges kunt u een afschrift krijgen van de ter inzage gelegde stukken.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u niet in de gelegenheid bent geweest om zienswijzen tegen dit bestemmingsplan in te dienen, en u kunt niet aantonen dat u daartoe door omstandigheden niet in staat bent geweest, dan kunt u slechts beroep aantekenen tegen de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde afdeling. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening (Wro), of wanneer om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Naar boven