Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2018, 27256VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Poldertocht te Leiderdorp

Logo Leiderdorp

Z/18/059968/118919

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

namens dezen de beleidsmedewerker Verkeer

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat enige jaren geleden een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is aangelegd;

- dat belanghebbende onlangs is verhuisd naar een woning elders;

- dat er geen reden is de gereserveerde parkeerplaats in stand te houden;

- dat door het verwijderen van het verkeersbord en bijbehorende onderbord de parkeerplaats weer kan worden gebruikt door andere bestuurders;

- dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikelen 49 t/m 55 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), artikelen 85 en 86 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit invalidenparkeerkaart;

- dat de straat in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Leiderdorp;

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en de medewerkers Verkeer;

 

BESLUIT

1. om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Bosdreef op te heffen en hiertoe het betreffende verkeersbord E06 en onderbord met kenteken TJ-LF-30 te verwijderen;

2. om een afschrift te zenden aan de politie eenheid Den Haag, team Leiden-Noord;

3. om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

 

Leiderdorp, 1 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp.

Namens deze,

ir. R. Verhoeven

Beleidsmedewerker Verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.