Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2018, 2708VergunningenProvincie Overijssel, Bekendmaking besluiten grondlichaam inlaatsysteem IJsseldijk (Kamperstraatweg) en opslagvoorziening schotbalken recreatieschutsluis, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid / Reevediep (cluster 24)

Logo Overijssel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen en het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben op grond van respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet besluiten genomen voor:

 • -

  De aanleg van een grondlichaam nabij de IJsseloever in de uiterwaard Onderdijkse Waard bij Kampen. Dit grondlichaam maakt onderdeel uit van het inlaatsysteem IJsseldijk (Kamperstraatweg), waarvoor eerder een projectplan op grond van de Waterwet is vastgesteld (cluster 20). Door het inlaatsysteem kan, na het afgraven van de huidige IJsseldijk, water van de IJssel in het toekomstige Reevediep worden gelaten. Het grondlichaam heeft daarbij een regulerende werking en krijgt de uitstraling van een natuurlijk vormgegeven rug of wal in de uiterwaard. Voor de aanleg van het grondlichaam en de aansluiting hiervan op de bestaande waterkering (de IJsseldijk) zijn respectievelijk een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen hebben op grond van de Wabo tevens een besluit genomen voor:

 • -

  het bouwen van een opslagvoorziening voor schotbalken nabij de recreatieschutsluis. De recreatieschutsluis is gelegen in het toekomstige tracé van de Kamperstraatweg (ten westen van het huidige tracé). Voor het bouwen van de recreatieschutsluis is reeds een omgevingsvergunning verleend. De opslagvoorziening betreft een overkapping waaronder de schotbalken ten behoeve van de recreatieschutsluis kunnen worden opgeslagen. Voor de bouw hiervan is een omgevingsvergunning nodig.

 

Voor de exacte locaties van het grondlichaam en de opslagvoorziening wordt verwezen naar de besluiten en het bijbehorende kaartmateriaal. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten is de provinciale coördinatieregeling van toepassing.

 

De betreffende ontwerpbesluiten hebben ter inzage gelegen van donderdag 9 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017. Gedurende deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. In deze periode zijn geen zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. De besluiten zijn ten opzichte van de ontwerpbesluiten ongewijzigd vastgesteld.

 

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien?

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen van woensdag 17 januari 2018 tot en met woensdag 28 februari 2018 ter inzage op de volgende locaties:

 • -

  provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur;

 • -

  gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.

 

Alle documenten zijn te raadplegen via www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

 

Hoe kunt u beroep instellen?

Binnen zes weken na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd, te weten van donderdag 18 januari 2018 tot en met woensdag 28 februari 2018, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen.

Het instellen van beroep is mogelijk voor:

 • -

  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij hierover geen zienswijze naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn aangebracht in de besluiten, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

 

Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de daktekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit/de besluiten waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk een kopie hiervan bijvoegen);

 • -

  een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit/de besluiten kunt verenigen

 

Crisis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op de besluiten. Voor het instellen van beroep betekent dit:

 • -

  dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • -

  dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;

 • -

  dat beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

Inwerkingtreding en verzoek om voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld een schorsing van de besluiten.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

 

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

 

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta-Zuid van de provincie Overijssel, de heer J.J. van Burg, via telefoonnummer 06-20613270.