Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2018, 26927VerkeersbesluitenN348/N317; verkeersbesluit instellen 60 kilometer per uur zone op de parallelwegen in de gemeente Rheden

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAK N UMMER 2018- 000675 , D.D . 4 MEI 2018

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor het instellen van een 60 kilometer per uur zone op de parallelwegen van de N348 en de N317 in de gemeente Rheden.

Aanleiding

De provinciale weg N348 loopt van Dieren via Brummen naar Zutphen. Het verkeer in en rond Dieren liep de afgelopen jaren tijdens de spits regelmatig vast. Dit is mede de aanleiding geweest om het project Traverse Dieren te starten. Traverse Dieren zorgt voor een betere doorstroming en een veilige stationsomgeving.

Het project Traverse Dieren is nu zo ver gevorderd dat de ”oude weg”, wordt omgebouwd naar een “Postkoetsroute”. Dit wordt een route voor voornamelijk langzaam verkeer (voetgangers, fietsers, snorfietsers, bromfietsverkeer) en landbouwvoertuigen. De route wordt ook gebruikt voor de ontsluiting van het Landgoed Hof van Dieren. Deze ontsluiting gaat via een nieuw te creëren weg die over de bestaande route van de N348 komt te liggen en uitkomt op de Doesburgsedijk.

De oude N348, de Arnhemseweg, was ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met een snelheid van 80 kilometer per uur. Gezien de toegang biedende functie die de “Postkoetsroute” krijgt en het gemengd gebruik van de rijbaan door langzaam- en gemotoriseerd verkeer, is het wenselijk om voor deze weg en de andere parallelwegen, een snelheidsregime van 60 kilometer per uur in te stellen. Dit is tevens conform het projectcontact Traverse Dieren, waarin is opgenomen dat voor deze route een zonale snelheid van 60 kilometer per uur moet worden ingesteld.

In het verlengde van de “Postkoetsroute” en de parallelweg langs de N348, die onderdeel uitmaken van het project Traverse Dieren, loopt de parallelweg door tot aan de Doesburgsedijk. Ten oosten van de Doesburgsedijk liggen ook parallelwegen aan beide zijden van de N317. Op al deze parallelwegen geldt momenteel een snelheidsregime van 80 kilometer per uur. Voor een éénduidig wegbeeld is besloten om ook deze parallelwegen toe te voegen aan de 60 kilometer per uur zone.

Als wegbeheerder van de N348 en de N317 is de provincie Gelderland verplicht om voor het instellen van de 60 kilometer per uur zone een verkeersbesluit te nemen.

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

 • artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 15, lid 1 Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Rheden en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district Gelderland-Midden.

Zienswijzen

Op het ontwerp-verkeersbesluit, dat ter visie heeft gelegen van 14 februari tot en met 28 maart 2018, zijn geen zienswijzen ingediend.

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

 • -

  het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

 • -

  het voorkomen van grote snelheids- en richtingverschillen;

 • -

  het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

De provinciale wegen N348 en de N317 hebben de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

De vermelde parallelwegen van de N348 en N317 hebben de functie van erftoegangsweg. Een erftoegangsweg is gericht op het toegankelijk maken van, door gebiedsontsluitingswegen, omsloten gebieden en de daarbinnen gelegen particuliere en openbare percelen. Hierdoor vindt op de erftoegangsweg veel uitwisseling van verkeer plaats, op zowel wegvakken als op kruispunten. Uitwisseling vindt in principe plaats bij lage snelheden.

Belangenafweging

Een belangrijke reden om op de “Postkoetsroute” (de omgebouwde Arnhemseweg) en de parallelwegen die onder het project Traverse Dieren vallen, een 60 kilometer per uur zone in te stellen, is de (nieuwe) functie van de wegen. De parallelwegen van de N348, waaronder de “Postkoetsroute”, hebben een toegang biedende functie (Erftoegangsweg). Deze wegen zorgen voor de ontsluiting van de daaraan grenzende percelen, waaronder het Landgoed Hof van Dieren, en de daarop aansluitende zijwegen. De parallelwegen worden vooral gebruikt door langzaam verkeer (voetgangers, fietsers, snorfietsers, bromfietsverkeer) en landbouwverkeer en in mindere mate door gemotoriseerd verkeer.

De N348 gaat bij de aansluiting met de A348 over in de N317 in de richting Doesburg. De maximumsnelheid op de hoofdrijbaan van deze wegen bedraagt 80 kilometer per uur en is daardoor alleen toegankelijk voor snelle motorvoertuigen ten behoeve van een vlotte doorstroming van het (snel)verkeer. Voor de langzame voertuigen waaronder het landbouwverkeer en voor het verkeer van en naar het achterliggende (buiten)gebied, zijn de parallelwegen beschikbaar. De maximumsnelheid op deze parallelwegen bedraagt op dit moment ook 80 kilometer per uur.

Deze hoge snelheid past niet bij de functie en het gebruik van de parallelwegen. Door het instellen van een zone met een snelheidslimiet van 60 kilometer per uur worden de snelheidsverschillen tussen weggebruikers met diverse vervoerwijzen beperkt en wordt de verkeersveiligheid op de parallelwegen verbeterd. Daarnaast ontstaat een éénduidig wegbeeld met de “Postkoetsroute” en de parallelweg van de N348 waarvoor in het kader van het project Traverse Dieren een 60 kilometer per uur zone is ingesteld.

De snelheidslimiet op de parallelwegen wordt zonaal uitgevoerd. Bij het begin en het eind van de 60 kilometer per uur zone (poorten) worden de zoneborden A1-60 en A2-60 geplaatst (begin- respectievelijk einde zone).

Besluit

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de parallelweg van de N348 in het kader van het project “Traverse Dieren” en voor de parallelwegen van de N317 in de gemeente Rheden het volgende verkeersbesluit:

“Postkoetsroute” - Parallelweg N348

 

 • I.

  door het plaatsen van de borden model A1-60 (begin zone) en A2-60 (einde zone) van het RVV 1990 de noordelijke parallelweg van de N348 en het aansluitende deel van de (oude) Arnhemseweg vanaf het kruispunt N317-Doesburgsedijk tot de grens van de bebouwde kom Dieren ten zuiden van het kruispunt Arnhemseweg-Doesburgsedijk aan te duiden als zone waarbinnen een maximumsnelheid van 60 kilometer geldt;

 

Parallelwegen N317

 

II. door het plaatsen van de borden model A1-60 (begin zone) en A2-60 (einde zone) van het RVV 1990 de zone aan te duiden waarbinnen de maximumsnelheid van 60 kilometer geldt. Dit betreft de volgende wegvakken:

 • 1.

  de parallelweg aan de noordzijde van de N317 vanaf het kruispunt met de Doesburgsedijk (kilometer 1,36) tot de aansluiting met de Beimerwaard (kilometer 1,85);

 • 2.

  de parallelweg aan de zuidzijde van de N317 vanaf het kruispunt met de Doesburgsedijk (kilometer 1,36) tot de aansluiting met de Beimerwaard (kilometer 1,85).

   

Ter inzage

 

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland

(www.gelderland.nl->verkeer en vervoer->overzicht provinciale wegen->N348/N786: Traverse Dieren.

De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 23 mei tot en met 4 juli 2018 ter inzage in de bibliotheek van de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem en in het gemeentehuis van de gemeente Rheden, Hoofdstraat 3 in De Steeg.

  

Instellen beroep

 

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake de besluitpunten I en II van het verkeersbesluit.

 

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland