Kennisgeving besluit omgevingsvergunning fase 1 voor het realiseren van een van drie vrijstaande woningen en besluit hogere waarde Wet geluidshinder inzake het perceel Heerma van Vossstraat 38 in Roosendaal  

Logo Roosendaal

Besluit Omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft op grond van de  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten een omgevingsvergunning fase 1 te verlenen voor de activiteit ‘Handelen in strijd met de regels van de Ruimtelijke Ordening’ voor het oprichten van drie vrijstaande woningen op het perceel aan Heerma van Vossstraat 38 in Roosendaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2017WB0435.

Op het perceel wordt voorzien in een drietal vrijstaande woningen. De planologische afwijking ziet toe op het mogelijk maken van dit bouwplan.

In gevolge artikel 6.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) treedt deze omgevingsvergunning fase 1 nog niet in werking. De vergunning treedt pas in werking als een omgevingsvergunning 2e fase in werking is getreden.

Terinzagelegging

De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad liggen op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van maandag 14 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien op het stadskantoor, Stadserf 1 te Roosendaal van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en ‘s-middags op afspraak.

De stukken met IMRO-codering NL.IMRO.1674.1208HVANVOSSSTR38-0301 zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Besluit Hogere waarde Wet geluidshinder

Burgemeester en wethouders maken onder verwijzing naar artikel 83 van de Wet geluidhinder bekend, dat zij inzake het verzoek voor het bouwen van drie vrijstaande woningen op het perceel

Heerma van Vossstraat 38 in Roosendaal een hogere geluidbelasting hebben vastgesteld dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaar­den, die zijn neergelegd in de Wet geluidhinder (namelijk 48 dB voor wegverkeerslawaai). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2017AV0634.

Terinzagelegging

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van maandag 14 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien op het stadskantoor, Stadserf 1 te Roosendaal van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en ‘s-middags op afspraak

Beroep

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop het besluit is gepubliceerd. Een beroepschrift dient te worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Bij het instellen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet minstens bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt;

d. de gronden van het beroep (motivering).

Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Zeeland-West-Brabant (zie bovenstaand adres), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Nadere informatie

Voor nadere informatie: Team Vergunningen, de heer M. van Leeuwen, telefoonnummer 140165, email: bouwen@roosendaal.nl, onder vermelding van ‘Heerma van Vossstraat 38 in Roosendaal t.a.v. de heer M. van Leeuwen.

Roosendaal, 9 mei 2018

Naar boven