Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandStaatscourant 2018, 26755OverigGrondwateronttrekking ten behoeve nieuwbouw van een twee-laags parkeerkelder in winkelcentrum Leidschenhage in Leidschendam.

Logo Hoogheemraadschap van Rijnland

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland maakt als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van de Wet Milieubeheer het volgende bekend:

Op 5 maart 2018 heeft het college een verzoek tot een m.e.r.-beoordeling van Unibail-Rodamco ontvangen. Het verzoek betreft het onttrekken van 6,66 miljoen m3 grondwater en retourneren van 6,1 miljoen m3 grondwater ten behoeve van de aanleg van een twee-laags parkeerkelder in winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam. Ter onderbouwing zijn bij het verzoek 2 rapportages bijgesloten betreffende de bouwput- en retourbemaling met een beschouwing van de mogelijke milieueffecten

Voor deze activiteit dient een watervergunning te worden aangevraagd op grond van de Keur Rijnland 2015. Ingevolge artikel 7.2 van de Wet Milieubeheer en categorie D 15.2 van het Besluit milieu-effectrapportage is het voornemen van Unibail-Rodamco m.e.r.-beoordelingsplichtig. Ten behoeve van de besluitvorming over de aangevraagde watervergunning dient het college van dijkgraaf en hoogheemraden daarom te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld vanwege mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Deze mogelijke gevolgen zijn conform artikel 7.17 lid 3 van de Wet Milieubeheer beoordeeld aan de hand van:

 

1. de kenmerken van de activiteit;

2. de plaats waar de activiteit wordt verricht;

3. de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit.  

Beoordeling

Omdat de activiteit naar verwachting niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland besloten dat Unibail Rodamco voor deze activiteit geen MER hoeft op te stellen.

 

Bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingsbesluit (voor de watervergunning) waartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingediend, tenzij aangetoond kan worden dat deze beoordeling los van de voor te bereiden watervergunning een belanghebbende rechtstreeks in zijn belangen treft. Indien u belanghebbende bent en los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks door het m.e.r.- beoordelingsbesluit wordt getroffen, dan kunt u tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan worden ingediend binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Leiden 11 mei 2018