Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Zorginstituut NederlandStaatscourant 2018, 26585Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland van 26 maart 2018, referentie 2017056247, tot wijziging van de Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Gelet op artikel 91, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en 4.4, derde lid, van het Besluit Wfsv;

Besluit:

ARTIKEL I

De beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Het Zorginstituut stelt uiterlijk in 2019 het beheerskostenbudget voor de SVB definitief vast met inachtneming van de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 en de Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Voorzitter Raad van Bestuur A. Moerkamp

Goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 26 april 2018, kenmerk 1333636-176020-Z

TOELICHTING

Op grond van artikel 91 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en hoofdstuk 4 van het Besluit Wfsv verstrekt het Zorginstituut jaarlijks uitkeringen uit het Fonds langdurige zorg ter dekking van de noodzakelijke uitgaven voor de uitvoering van de Wlz.

De minister van VWS geeft het Zorginstituut jaarlijks een aanwijzing waarin het budget ter dekking van de voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken beheerskosten door de Wlz-uitvoerders, de zorgkantoren en de SVB wordt vastgesteld. In de aanwijzing wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • het budget voor de beheerskosten van de zorgkantoren voor de taken bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz;

  • het budget voor de beheerskosten van de SVB voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 3.3.3, zevende lid, van de Wlz; en

  • het budget voor de beheerskosten van de Wlz-uitvoerders voor hun overige bij of krachtens de Wlz geregelde taken.

Deze overige taken worden formeel uitgevoerd door de Wlz-uitvoerders maar in de praktijk geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan de zorgkantoren.

In de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 zijn de besteedbare middelen beheerskosten Wlz voor het jaar 2017 met € 23,811 miljoen naar boven bijgesteld. Het grootste deel van dit bedrag, € 23,700 miljoen, is bestemd voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die met ingang van 2017 naast de zorgkantoren en de Wlz-uitvoerders ook beheerskostenbudget ontvangt uit het Fonds langdurige zorg.

In de Tweede nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten 2017 heeft de minister van VWS € 6,225 miljoen extra besteedbaar gesteld. Van dit extra budget heeft de minister € 2,700 miljoen bestemd voor de taken van de SVB, waardoor het totaal beschikbaar gestelde budget voor 2017 € 26,400 miljoen bedraagt.

Voorzitter Raad van Bestuur A. Moerkamp