Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2018, 26399Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Correctieve Herziening Laren”

Logo Laren

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren maken bekend dat ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Correctieve herziening Laren” (NL.IMRO.0417.BPCorrherzLaren-On01)ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan betreft het bebouwd gebied van de Gemeente Laren, met uitzondering van het centrum. Het ontwerpbestemmingsplan is een herziening van verschillende bestemmingsplannen. Het gaat hierbij om een actualisatie. Het ontwerpbestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Het plan is waar mogelijk aangepast aan de feitelijke situatie. Daarnaast is in de afgelopen jaren een aantal kennelijke omissies geconstateerd. Deze zijn hersteld. In het plan zijn ook nieuwe beleidsregels opgenomen bouwen in de voortuin, dakterrassen, bed&breakfast, verspringende goothoogten bij woningen en parkeer- en archeologiebeleid. Ook is het bebouwingspercentage van het Rosa Spierhuis aangepast. In de toelichting van ontwerpbestemmingsplan is uitgebreider terug te lezen welke inhoudelijke wijzigingen in deze correctieve herziening zijn doorgevoerd.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken met ingang van 7 mei 2018 tot en met 17 juni 2018 ter inzage en kan worden ingezien in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. Inzage kan uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 14 035. Tevens kunt u het ontwerpbestemmingsplaninzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Correctieve Herziening Laren.

Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient, binnen de termijn van de ter inzage ligging, een afspraak te worden gemaakt met mevrouw K. Loman van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14035. Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

Laren, 7 mei 2018