Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2018, 26389Ruimtelijke plannenTer inzage legging, omgevingsvergunning planologisch afwijken en bouwen en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, t.b.v. nieuwbouw centrumgebouw met 46 appartementen, sporthal, horeca- en detailhandelvoorzieningen, Erasmusplein, Dr. Wiardi Beckmansingel 4-8, Vlaardingen

Logo Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen

 

Omgevingsvergunning planologisch afwijken en bouwen en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

 

Centrumplan Westwijk

 

Locatie Erasmusplein, Dr. Wiardi Beckmansingel 4-8

  • planologisch afwijken ten behoeve van de nieuwbouw van een centrumgebouw met daarin 46 appartementen, een sporthal, horeca- en detailhandelvoorzieningen

 

Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wabo te hebben verleend, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3.

 

De ruimtelijke onderbouwing behorend bij een planologisch afwijken van het  bestemmingsplan heeft betrekking op de juridisch-planologische regeling voor het realiseren van nieuwbouw van een centrumgebouw met daarin 46 appartementen, een sporthal, horeca- en detailhandelvoorzieningen op de locatie Erasmusplein/Dr. Wiardi Beckmansingel 4-8.

 

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen van 16 februari tot en met 29 maart 2018. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot wijziging van de voorgenomen beslissing.

 

Besluit vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen hebben een hogere grenswaarde ten gevolge van industrielawaai (geluidbron Botlek Pernis)  als bedoeld in artikel 83 e.v. van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van bovengenoemde omgevingsvergunning.

 

De hogere grenswaarden ten gevolge van industrielawaai is nodig voor 46 appartementen.

 

Het ontwerp-besluit hogere grenswaarde heeft tegelijkertijd met het ontwerp omgevingsvergunning planologisch afwijken en bouwen ter inzage gelegen. Tegen het Besluit hogere waarden zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Ter inzage

 

U kunt de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken alsmede het besluit hogere waarden Wet geluidhinder vanaf dinsdag 8 mei 2018 gedurende 6 weken digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid. NL.IMRO.0622.0194pbB1B22017-0030..

 

Tevens zijn de stukken te raadplegen via de Staatscourant alsmede de gemeentelijke website, waar verwezen wordt naar de link https://www.officielebekendmakingen.nl. Papieren stukken zijn in te zien op het Stadskantoor, Westnieuwland 6 te Vlaardingen. De openingstijden zijn op maandag van 08.00-19.00 uur, van dinsdag t/m vrijdag van 08.00-16.00 uur.

 

Tegen de besluiten kan binnen zes weken na dag van publicatie beroep worden aangetekend. Het beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

 

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

Vlaardingen, 7 mei 2018