Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Staatscourant 2018, 26274VerkeersbesluitenKennisgeving ontwerpbesluit vaststelling bebouwde komgrens Wegenverkeerswet Kampweg Aijen gemeente Bergen L.

Logo Bergen (L)

Het college van Burgemeester en wethouders van Bergen L. maakt bekend dat het ontwerp voor het verplaatsen van de verkeerskundige bebouwde komgrens aan de Kampweg te Aijen voor eenieder ter inzage ligt.

Ter verbetering van de verkeersveiligheid is het gewenst om de snelheid op de Kampweg in Aijen ter hoogte van de te verhogen dijk en het aan te leggen voetpad te verlagen naar 30 km/uur. Gezien de aard en inrichting en bebouwing van de weg wordt de bestaande verkeerskundige bebouwde komgrens ongeveer 375 meter in Zuidoostelijke richting verplaatst. De bestaande verkeerskundige bebouwde komgrens komt hiermee te vervallen.

Waar en wanneer het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit met bijlagen ligt voor eenieder gedurende 6 weken, van 9 mei 2018 tot 20 juni 2018 ter inzage bij het KlantContact Centrum in het gemeentehuis van Bergen L.. Op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur bovendien op maandag van 16.00 uur tot 19.00 uur en op woensdag van 13.30 uur tot 17.00 uur en eventueel op afspraak, tel. 0485 348383, kan het plan worden ingezien.

Hoe kunt u ee n zienswijze indienen?

U kunt schriftelijk of mondeling uw mening kenbaar maken gedurende de termijn dat het plan terinzage ligt. Uw schriftelijke reactie (zienswijze genoemd) kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Bergen, Postbus 140, 5854ZJ Bergen.

Alle reacties dienen plaats te vinden onder vermelding van “zienswijze verplaatsen bebouwde kom Aijen”.

De gemeente Bergen betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.