Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 26108Interne regelingen

Prijsbijstelling mei 2018: IRBAD, VBD en IRM

1 mei 2018

Nr. BS2018008859

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op

  • het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

  • het Inkomstenbesluit militairen;

  • Algemeen militair ambtenarenreglement;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 11 van de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:

In het zesde lid, onder b wordt ‘€ 3,94’ vervangen door: € 3,96.

ARTIKEL II

Tabel 8, behorende bij het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel wordt vervangen door tabel 8, opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

ARTIKEL III

Tabel 18 behorende bij de Inkomstenregeling militairen wordt vervangen door tabel 18, gevoegd als bijlage II bij deze ministeriële regeling.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat:

  • 1. artikel I en III ingaan op 1 mei 2018;

  • 2. artikel II ingaat op 1 juni 2018.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

Algemeen

De regelingen opgenomen in dit besluit worden aangepast naar aanleiding van gewijzigde consumentenprijzen. Het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel is aangepast naar aanleiding van het abusievelijk opnemen van het bedrag van € 9,50 in plaats van het bedrag van € 9,– in tabel 8 van het VBD voor de locatie Brugge in de maand maart 2018. De correctie wordt uitgevoerd met ingang van 1 juni 2018.

De Staatssecretaris van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE I:

Tabel 8 Huisvesting en voeding van defensie (tegemoetkoming kosten voeding indien zelf voor betaling moet worden zorggedragen) (ad art. 12, 5e lid, onder a VBD) Bedragen per 1 juni 2018

Gebied

Locatie/Categorie

Bedrag per dag van de tegemoetkoming

officieren

onderofficieren

overige militairen

België

Brussel

SHAPE

Oostende

Brugge

€ 19,83

€ 17,35

€ 13,63

€ 19,83

€ 17,35

€ 13,63

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

Verenigd Koninkrijk

Entitled Personel1

Nonentitled Personel

£ 6,35

£ 29,46

£ 5,16

£ 17,57

£ 4,31

£ 8,96

Verenigde Staten van Amerika

Fort Rucker

Fort Bliss/Redstone Arsenal

Sheppard Airforce Base

US$ 4,95

US$ 6,40

US$ 14,00

elders

US$ 13,35

US$ 12,85

US$ 10,60

X Noot
1

Entitled personnel geniet dezelfde faciliteiten als aldaar geplaatst Brits personeel en is het lage tarief verschuldigd.

BIJLAGE II:

Tabel 18 Tegemoetkoming in de kosten van representatie

Tegemoetkoming in de kosten van representatie

(ad art. 29a, 2e lid IRM)

basisbedrag Nederland m.i.v. 01-05-2017

€ 3,04

basisbedrag overige landen m.i.v. 01-05-2018

€ 3,96