Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OosterhoutStaatscourant 2018, 26003Overige mededelingen aan het wegverkeerOnttrekking van wegen uit de openbaarheid Slotjes Midden

Logo Oosterhout

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend dat zij zich op 1 mei 2018 hebben voorgenomen om de raad voor te stellen om delen van Wilhelminakanaal Noord, Thorbeckestraat en Loevesteinlaan uit de openbaarheid te onttrekken.

Dit voornemen ligt van 9 mei 2018 tot en met 19 juni 2018 ter inzage bij het informatiecentrum van de gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1. Het voornemen en de tekening zijn ook te raadplegen via www.oosterhout.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal Loket op www.oosterhout.nl.