Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2018, 25851Ruimtelijke plannenVooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan voor het centrumgebied Hof Noord Bergeijk

Logo Bergeijk

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Bergeijk kennis, dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het centrumgebied Hof Noord in Bergeijk voor de verplaatsing van een supermarkt en de bouw van 30 appartementen daar.

Volgens artikel 1.3.1. lid 2 Bro wordt medegedeeld, dat voorafgaande aan de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan geen gelegenheid wordt geboden tot het indienen van inspraakreacties. Evenmin worden de op het plan betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. Onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Dit alles is pas mogelijk op het moment dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Het tijdstip van de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan en ontwerpbestemmingsplan zal respectievelijk binnenkort en in een later stadium worden bekend gemaakt via de Staatscourant en het elektronische gemeenteblad en in een servicebericht onder de gemeenteberichten in de Eyckelbergh.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Ontwikkeling van de gemeente Bergeijk 0497-551455.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

W.A.C.M. Wouters

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester