Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 25698

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Verkeersbesluit 2018VB06 Instellen eenrichtingsverkeer in de Toterfout tussen huisnummer 14 en de Paddevenweg

Logo Veldhoven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven

 

Gelet op:

- het vigerende Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen;

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende:

• dat aan het begin van de Toterfout, komend vanaf de Grote Vliet, een recreatieve (zorg)boerderij en een gasterij liggen;

• dat deze bedrijven veel bezoekers trekken wat druk verkeer in de Toterfout tot gevolg heeft, zowel fietsers als auto's;

• dat de Toterfout overwegend een smalle rijbaan heeft en bij tegemoetkomend gemotoriseerd verkeer men, voor zover mogelijk, uit dient te wijken over de berm;

• dat bewoners van de Toterfout overlast ervaren van het verkeer en verzocht hebben om voor auto’s éénrichtingsverkeer in een deel van de Toterfout in te stellen, in de richting van de Paddevenweg;

• dat daarmee bereikt wordt dat automobilisten via de Paddevenweg-Grote Vliet naar genoemde bedrijven rijden, waardoor het aanzienlijk minder druk wordt op een groot deel van de Toterfout;

• dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de verkeerskundige van de gemeente Veldhoven en dat deze dit voornemen positief heeft beoordeeld;

• dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de regiopolitie Oost Brabant, afdeling Veldhoven. Deze heeft positief geadviseerd inzake eenrichtingsverkeer, maar geeft de voorkeur aan eenrichtingsverkeer in de andere richting. Deze optie is besproken met de bewoners van de Toterfout, maar zij geven de voorkeur aan minder verkeer in de straat, wat bereikt wordt door eenrichting naar de Paddevenweg te kiezen;

• dat tegen het ontwerp verkeersbesluit zoals dat ter inzage heeft gelegen van

22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 geen zienswijzen zijn ingediend;

• dat de genoemde wegen en weggedeelten in beheer zijn bij en gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Veldhoven,

Besluit:

tot het instellen van eenrichtingsverkeer in de Toterfout tussen huisnummer 14 en de Paddevenweg, door middel van het plaatsen van verkeersborden C2, C3 en D4 allemaal met onderborden OB54 "uitgezonderd (brom)fietsers" van bijlage 1 van het RVV 1990, zoals op de bij dit besluit behorende tekening nummer T2018-020 staat aangegeven.

 

Het ontwerp verkeersbesluit heeft van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 ter inzage gelegen in de informatieruimte van het gemeentehuis.

 

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf donderdag 17 mei 2018 tot en met woensdag 27 juni 2018 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis en is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

 

Tegen dit verkeersbesluit kan, binnen 6 weken na de datum van publicatie (donderdag 17 mei 2018 tot en met woensdag 27 juni 2018) van het besluit, beroep ingesteld worden door

- degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ter inzage gelegen ontwerp besluit en

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen het ontwerp besluit binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- vermelding van de datum en het nummer van het verkeersbesluit;

- een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het genomen besluit.

 

Het beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant kan tevens om een voorlopige voorziening (schorsing van het verkeersbesluit) worden gevraagd.

 

Aan zowel het instellen van beroep als het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Men ontvangt daarover bericht van de rechtbank.

 

Veldhoven, 1 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

namens hen,

Ing. J.J.C. van Tol

hoofd afdeling Beheer en Realisatie

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl