Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 25696VerkeersbesluitenVerkeersbesluit toewijzen van een individuele gehandicapten parkeerplaats op kenteken nabij Zwanebloem 53 te Kockengen , Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het verkeersbesluit betreft het toewijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid van de woning Zwanebloem 53 te Kockengen.

De aanvrager voldoet aan de in de Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaats (GPP) 2012 onder 2.3.1. vastgelegde ‘Persoonlijke criteria’ voor het in aanmerking komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (GPP-OK);

Met het toewijzen van een GPP-OK wordt het zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer door mindervaliden bevorderd;

BELANGEN AFWEGING

Het belang van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het woonadres van de aanvrager is leidend in deze afweging.

Daarnaast zijn de belangen van de overige weggebruikers gewogen. Door de toewijzing van deze GPP-OK zullen de overige weggebruikers elders in de straat moeten parkeren.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om een van de openbare parkeerplaatsen ter hoogte van Zwanebloem 53 te Kockengen formeel toe te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (GGP-OK).

Hiervoor wordt, bij de bovengenoemde locatie, het verkeersbord E06 (bijlage 2 RVV 1990) en onderbord met het RDW-kenteken van de kaarthouder geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

Ronald van Schalkwijk

Teammanager Team Buiten

Maarssen, 7 maart 2018

BEZWAAR

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking in de Staatscourant. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.