Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 25653Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Nijenrode” Breukelen.

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan Nijenrode Breukelen op 6 maart 2018 door de gemeenteraad, gewijzigd, is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot en met donderdag 14 juni 2018 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 31 mei 2012 de Ruimtelijke Visie voor de buitenplaats Nijenrode en de Nyenrode Business Universiteit vastgesteld. De visie geeft een kader voor het op een verantwoorde wijze uitbreiden en vernieuwen van de universiteit, met respect voor de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het landgoed. In de Ruimtelijke Visie is uitgegaan van een maximaal realiseerbaar programma uitgaande van een tijdspad van 20 jaar. Het bestemmingsplan Nijenrode maakt de ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die in de eerste tien jaar op het landgoed gaan plaatsvinden (fase 1). Dit betreft de realisatie van een nieuw Forumgebouw, de uitbreiding van het Plesmangebouw en de vervanging/ nieuwbouw van de Koetshuisvleugel. Tevens zal het bestemmingsplan de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden mogelijk maken. Voor de gebieden en bebouwing waar geen ruimtelijke of natuurontwikkeling plaatsvindt, richt het bestemmingsplan zich op behoud en bescherming van de huidige situatie met de aanwezige landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Inzien 

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Nijenrode” vanaf vrijdag 4 mei 2018, raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPNijenrodeBKL-VG01) en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Steutel (tel. 14 0346).

Reageren 

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot met donderdag 14 juni 2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Ook belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan 

Op 15 juni 2018 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.