Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2018, 25575VerkeersbesluitenVerkeersbesluit geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer zijn dan 10 meter op de Noorddijk te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal

Logo Waterschap Scheldestromen

 

 

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

- dat ten westen van Krabbendijke de Noorddijk is gelegen;

- dat deze Noorddijk de Karelpolderweg verbindt met de Westelijke Parallelweg;

- dat er een spoorwegovergang ligt op de Noorddijk;

- dat de Noorddijk ter hoogte van deze spoorwegovergang 3,75 meter breed is;

- dat op de Karelpolderweg meerdere bestemmingen liggen voor vrachtverkeer;

- dat de bocht Westelijke Parallelweg naar de Noorddijk en vice versa te krap is voor vrachtverkeer met een lengte (inclusief lading) van 10 meter of meer;dat er in het verleden een vrachtwagen met trailer half over de spoorwegovergang vast heeft gestaan omdat de beschikbare ruimte onvoldoende bleek om de bocht te maken;

- dat de bestemmingen op de Karelpolderweg voor de hiervoor genoemde categorie voertuigen en samenstellen van voertuigen via andere wegen te bereiken zijn en dat dit niet of nauwelijks vertraging oplevert;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 12-04-2018);

- dat er advies is gevraagd aan gemeente Reimerswaal en dat de senior beleidsmedewerker afdeling gemeentewerken d.d. 9-04-2018 heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben; 

BESLUIT

Tot het instellen van:

- een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van lading, langer zijn dan 10 meter door het plaatsen van bord C17 met aanduiding ’10 meter’, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 

Middelburg, 1 mei 2018.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

 

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.