Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OnderbankenStaatscourant 2018, 25469Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Rode beek

Logo Onderbanken

Gemeenteblad Bekendmakingen

2 mei 2018 I Zaaknummer: 14573

Rubriek: wet- en regelgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Onderbanken maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 3 mei tot en met 13 juni 2018 gedurende een periode van zes weken het ontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerrein Rode Beek” ter inzage ligt.

Plangebied

Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Rode Beek” heeft betrekking op het gebied gelegen tussen de Buitenring, de N274 en Molenvaart. Het betreffende gebied is deels in de gemeente Onderbanken en deels in de gemeente Brunssum. De gemeenten Onderbanken en Brunssum zijn overeengekomen om hier gezamenlijk een bedrijventerrein te ontwikkelen.

Omdat het gebied in twee gemeenten is gelegen is door beide gemeenten een bestemmingsplan voorbereid om de bedrijventerreinontwikkeling ter plaatse mogelijk te maken. Beide be-stemmingsplannen worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Inzage

Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Rode Beek” kunt u raadplegen via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plangebied van de gemeente Onderbanken kunt u raadplegen via NL.IMRO.0881.BPBTRodebeek-ON01 en het plangebied van de gemeente Brunssum kunt u daar raadplegen via NL.IMRO.0899.BPBTRodebeek-ON01.

De ontwerp bestemmingsplannen als ook de onderliggende stukken kunnen gedurende de termijn van tervisielegging in het gemeentehuis te Schinveld worden ingezien (melden bij de receptie).

U kunt het ontwerpplan voor Onderbanken ook inzien via de website:

https://www.onderbanken.nl/wonen-werken-en-leven/bestemmingsplannen_3625/

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn ken eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze (let op: niet per mail) kan gezonden worden aan de gemeenteraad, Postbus 1090 6450 CB Schinveld. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de behandelend ambtenaar, dhr. R. Schoffeleers, telefoon 045 – 5278731.

Schinveld, 2 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Onderbanken