Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 25460Circulaires

Mededeling inzake de aanwijzing door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van een bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij beschikking van 20 april 2018 bromfietsen van het merk Qugo, type Runner, aangewezen als bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.

Het gevolg van deze aanwijzing is dat bromfietsen van het merk Qugo, type Runner, in het verkeer gebruikt mogen worden conform de regels die voor deze voertuigen en hun bestuurders gelden.

Bromfietsen van het merk Qugo, type Runner, zijn aangewezen omdat:

  • het gaat om bromfietsen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, die uitgerust zijn met een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW en die geen gehandicaptenvoertuigen zijn;

  • deze bromfietsen niet reeds tot het verkeer zijn toegelaten op basis van een reguliere toelatingsprocedure;

  • deze innovatieve bromfietsen slechts door zeer ingrijpende aanpassingen in aanmerking zouden komen voor een toelating tot het verkeer via een reguliere toelatingsprocedure;

  • de toelating van deze bromfietsen overeenstemt met de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, tweede lid en derde lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde doelstellingen;

  • ten aanzien van deze bromfietsen een ten minste even hoog veiligheids- en milieubeschermingsniveau is gewaarborgd als het geval is bij bromfietsen die tot het verkeer zijn toegelaten op basis van een reguliere toelatingsprocedure;

  • deze bromfietsen voorafgaand aan de toelating tot het verkeer niet dienen te zijn goedgekeurd overeenkomstig in het kader van de Europese Unie tot stand gekomen voorschriften.

Informatie over de aanwijzing van bromfietsen van het merk Qugo, type Runner, is te verkrijgen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Wegen en Verkeersveiligheid, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.