Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2018, 25271VergunningenRectificatie: terinzagelegging Besluit hogere waarden bestemmingsplan Rivierdijk 88 en 89

Logo Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat zij heeft ingestemd met een Besluit hogere waarden voor wegverkeerslawaai voor de voorgenomen woonbebouwing aan de Rivierdijk nr. 88 en Rivierdijk nr. 89. Bij de geplande twee vrijstaande woningen is vastgesteld dat de voorkeursgrenswaarde voor het wegverkeerslawaai op de gevels (48 dB) wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Op de genoemde woningen is de geluidbelasting namelijk 51 dB respectievelijk 49 dB. Gelet op deze geringe overschrijding wordt de kwaliteit van de woon- en leefomgeving aanvaardbaar geacht en daarmede de toepassing van een ontheffing.

 

Ingevolge artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het ontwerpbesluit van donderdag 25 januari 2018 tot en met 7 maart 2018 ter inzage gelegen en is de mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.Het vastgestelde besluit en bijbehorende stukken liggen, op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 3 mei 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 tijdens kantoortijden ter inzage bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam. De stukken zijn te raadplegen via de gemeentelijke website: www.hardinxveld-giessendam.nl

 

In de periode van donderdag 3 mei 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 kunnen, ingevolge artikel 146 van de Wet geluidhinder, belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerpbesluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht, tegen het definitieve besluit hogere grenswaarden beroep aantekenen bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Hardinxveld-Giessendam, 2 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

.