Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2018, 25246VerkeersbesluitenBurgemeester en wethouders van Zaanstad,

Logo Zaanstad

overwegende dat;

in Zaandam in de Galjoenstraat ter hoogte van nummer 111b een parkeerterrein is gelegen;

er overlast wordt ervaren van gebruikers van dit parkeerterrein in de avond- en nachtelijke uren; de overlast bestaat uit lawaai, vervuiling (urineren, afval, gebroken glas e.d.), drank- en drugsgebruik en intimidatie;

uit verschillende parkeerobservaties is gebleken dat het parkeerterrein in de nachtelijke uren beperkt wordt gebruikt;

op grond van bovenstaande overwegingen en vanwege de openbare orde en veiligheid het college heeft aangegeven dat het parkeerterrein gedurende de avond- en nachtelijke uren niet toegankelijk mag zijn voor verkeer;

om dit te regelen een verkeersbesluit nodig is;

volgens artikel 24 BABW overleg is geweest met de politie Noord-Holland op 18 april 2018 in de AVC waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

bovengenoemd wegvak is gelegen in de gemeente Zaanstad en bij gemeente Zaanstad in beheer is;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

in Zaandam;

•in de Galjoenstraat het parkeerterrein dagelijks gesloten te verklaren voor alle verkeer tussen 19.00 uur en 06:00 uur door het nemen van fysieke maatregelen en door middel van het plaatsen van borden C1 met onderborden zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Kennis & Expertise,

de heer R. Schmidt

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

in Zaandam;

•in de Galjoenstraat het parkeerterrein dagelijks gesloten te verklaren voor alle verkeer tussen 19.00 uur en 06:00 uur door het nemen van fysieke maatregelen en door middel van het plaatsen van borden C1 met onderborden zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Kennis & Expertise,

de heer R. Schmidt

Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam, en De Bieb Krommenie.

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.