Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst IJmondStaatscourant 2018, 25195VergunningenBekendmaking Besluit mer-beoordeling

Logo Omgevingsdienst IJmond

Adrichem Transport B.V., gelegen aan Concordiastraat 105 te Velsen-Noord, heeft een aanvraag ingediend voor een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het wijzigen van een inrichting voor de opslag van schroot met een maximale opslagcapaciteit van 10.000 ton en het opslaan en opbulken van ten hoogste 10.000 ton kunststofafval.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond bekend dat overeenkomstig artikel 7.17 van de Wm, dat bij de voorbereiding van de aanvraag om de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wabo, voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een inrichting voor de opslag van schroot, geen m.e.r. hoeft te worden opgesteld.

 

Bezwaar niet mogelijk

Een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Daartegen staat in beginsel geen direct bezwaar open. Mocht u als belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met dit voorbereidingsbesluit, dan kunt u bezwaar indienen tegen het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond. Dat is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets welke is verleend op 30 april 2018 en waarvan wordt kennisgegeven in huis-aan-huis blad De Jutter-Hofgeest op 3 mei 2018.

 

Algemene informatie

Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.

Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl

Beverwijk, 3 mei 2018

Namens deze:

L.A. Pannekeet, directeur Omgevingsdienst IJmond