Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2018, 2511Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2017, kenmerk 1238831-168232-OBP, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden van de taakvoorgangers van de Ziekenfondsraad over de periode (1919) 1941–1948 en van het personeelsarchief over de periode 1949–1965, zoals opgenomen in het archief van de raad en taakvoorgangers (1919) 1941–1999

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Gezien het advies d.d. 29 september 2017, kenmerk EDOC-# 1242224, van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de taakvoorgangers van de Ziekenfondsraad over de periode (1919) 1941–1948 en van het personeelsarchief van de Ziekenfondsraad over de periode 1949–1965, die zijn opgenomen in de inventaris van het archief van de Ziekenfondsraad en taakvoorgangers over de periode (1919) 1941–1999 onder het in kolom 1 van de onderstaande tabel genoemde inventarisnummer. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

inventarisnummer:

beperkt openbaar tot 1 januari:

4325

2023

7125

2024

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in artikel 1 genoemde inventarisnummers is, tot onbeperkte openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Verzoeken tot raadpleging of gebruik van deze archiefbescheiden kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de algemeen rijksarchivaris.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van de archiefbescheiden geborgen onder de in artikel 1 genoemde inventarisnummers is, tot onbeperkte openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze, de plv. Secretaris-Generaal, G.E.A. van Craaikamp

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit is geplaatst.

TOELICHTING

Inventarisnummer 4325 heeft betrekking op de vergoeding voor geleden schade voor vrije verzekeringsagenten (tussenpersonen) als gevolg van de inwerkingtreding van het Ziekenfondsbesluit tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de afwikkeling van de schade (na de oorlog) speelden onder meer de verklaringen over de politieke betrouwbaarheid van die agenten door de Politieke Opsporingsdienst (POD) in de verschillende gemeenten een rol.

Inventarisnummer 7125 bevat onder andere een lijst uit 1943 met namen van medewerkers van het Bureau van de Commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen. Op basis van het dossier kan worden gesteld, dat de op de lijst genoemde personen lid waren van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) dan wel sympathiseerden met de NSB.

Voor beide dossiers geldt dan ook, dat zij bijzondere persoonsgegevens (politieke gezindheid) bevatten.