Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 24976Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Rijksstraatweg 188, Loenen aan de Vecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf woensdag 2 mei 2018 tot en met dinsdag 13 juni 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de inrichting met een hondenpension en enkele wijzigingen in de veebezetting ter inzage ligt. Het betreft het perceel Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht.

Inhoud

De rundveehouderij op de locatie Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht wordt uitgebreid met een hondenpension. Aan de noordzijde de bestaande werktuigenberging/rundveestal wordt een hondenpension gerealiseerd. Daarnaast vinden enkele wijzigingen plaats in de veebezetting, waardoor de ammoniakemissie afneemt en de emissiepunten wijzigen.

Burgemeester en wethouders hebben van 2 mei 2014 tot en met 13 juni 2014 gedurende zes weken een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Over dit ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht.

De zienswijzen zijn aanleiding geweest de aanvraag op ondergeschikte onderdelen te wijzigen en aan te vullen. De zienswijzen worden besproken in de Nota beantwoording zienswijzen, die deel uitmaakt van het ontwerpbesluit.

Op 11 april 2017 heeft een informatiebijeenkomst voor omwonenden plaatsgevonden. De notulen van deze informatiebijeenkomst worden eveneens met het ontwerpbesluit ter inzage gelegd.

Ontwerpbesluit inzien

Het ontwerpbesluit  is vanaf woensdag 2 mei 2018 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl  en na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Van de terinzagelegging wordt kennisgegeven in de Staatscourant en in het Gemeenteblad (www.overheid.nl).

Reageren

Eenieder kan vanaf woensdag 2 mei 2018 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).