Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 april 2018 nummer 18072244, houdende vaststelling van een geactualiseerde Rode Lijst Bijen

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Trb. 1979, 175);

Gelet op artikel 1.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming;

BESLUIT:

Enig artikel

De Rode Lijst Bijen in de bijlage bij het Besluit Rode lijsten flora en fauna wordt vervangen door de Rode Lijst Bijen, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 april 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit C.J. Schouten

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL I VAN HET BESLUIT HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN GEACTUALISEERDE RODE LIJST BIJEN

Rode Lijst Bijen

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Verdwenen uit Nederland

zandloperbij

Ammobates punctatus

matte dwergzandbij

Andrena alfkenella

goudstaartzandbij

Andrena chrysopyga

rimpelsnuit

Andrena combinata

gewone klokjeszandbij

Andrena curvungula

kruisbloemzandbij

Andrena distinguenda

oranje zandbij

Andrena marginata

rode zandbij

Andrena schencki

roodstaartklaverzandbij

Andrena similis

zwartflankzandbij

Andrena thoracica

mooie sachembij

Anthophora aestivalis

kleine sachembij

Anthophora bimaculata

noordelijke sachembij

Anthophora borealis

schoorsteensachem

Anthophora plagiata

gewone pantserbij

Biastes truncatus

lichte koekoekshommel

Bombus barbutellus

boloog

Bombus confusus

waddenhommel

Bombus cullumanus

gele hommel

Bombus distinguendus

Limburgse hommel

Bombus pomorum

grote tuinhommel

Bombus ruderatus

donkere tuinhommel

Bombus subterraneus

gewone klokjesglansbij

Dufourea dentiventris

zandblauwtjesglansbij

Dufourea halictula

klokjesglansbij

Dufourea inermis

waddenviltbij

Epeolus alpinus

holkopgroefbij

Halictus compressus

zesbandgroefbij

Halictus sexcinctus

zwaluwbij

Hoplitis anthocopoides

papaverbij

Hoplitis papaveris

gladde groefbij

Lasioglossum laeve

gedoornde groefbij

Lasioglossum laevigatum

noordelijke groefbij

Lasioglossum sexmaculatum

witte rouwbij

Melecta luctuosa

zwarte wespbij

Nomada argentata

rode wespbij

Nomada mutabilis

platkielwespbij

Nomada obtusifrons

kale wespbij

Nomada rhenana

tweekleurige slakkenhuisbij

Osmia bicolor

waddenmetselbij

Osmia maritima

grote metselbij

Osmia xanthomelana

slurfbij

Rophites quinquespinosus

kraagbloedbij

Sphecodes spinulosus

gele tubebij

Stelis signata

vlekkenbij

Thyreus orbatus

grote harsbij

Trachusa byssina

   

Ernstig bedreigd

boszandbij

Andrena coitana

Gelderse zandbij

Andrena gelriae

noordelijke klaverzandbij

Andrena intermedia

breedbanddwergzandbij

Andrena pusilla

zwarte sachembij

Anthophora retusa

heidehommel

Bombus humilis

late hommel

Bombus soroeensis

boshommel

Bombus sylvarum

zandhommel

Bombus veteranus

heidekegelbij

Coelioxys conica

grote kegelbij

Coelioxys conoidea

rosse kegelbij

Coelioxys rufescens

gewone langhoornbij

Eucera longicornis

zuidelijke bronsgroefbij

Halictus leucaheneus

vierbandgroefbij

Halictus quadricinctus

klavermetselbij

Hoplitis ravouxi

kleine lookmaskerbij

Hylaeus leptocephalus

rode maskerbij

Hylaeus variegatus

combigroefbij

Lasioglossum intermedium

schoorsteengroefbij

Lasioglossum lineare

zuidelijke dwerggroefbij

Lasioglossum minutulum

borstelgroefbij

Lasioglossum nitidiusculum

zadelgroefbij

Lasioglossum rufitarse

bergbehangersbij

Megachile alpicola

ericabij

Megachile analis

kleine bleekvlekwespbij

Nomada baccata

kleine bonte wespbij

Nomada roberjeotiana

grote wespbij

Nomada sexfasciata

gestreepte bloedbij

Sphecodes rufiventris

zwarte tubebij

Stelis phaeoptera

   

Bedreigd

donkere wilgenzandbij

Andrena apicata

zilveren zandbij

Andrena argentata

zadeldwergzandbij

Andrena falsifica

knautiabij

Andrena hattorfiana

donkere zomerzandbij

Andrena nigriceps

schermbloemzandbij

Andrena nitidiuscula

gebandeerde dwergzandbij

Andrena niveata

donkere klokjeszandbij

Andrena pandellei

koolzwarte zandbij

Andrena pilipes

roodrandzandbij

Andrena rosae

tormentilzandbij

Andrena tarsata

variabele zandbij

Andrena varians

kattenkruidbij

Anthophora quadrimaculata

moshommel

Bombus muscorum

rode koekoekshommel

Bombus rupestris

zuidelijke klokjesbij

Chelostoma distinctum

gouden kegelbij

Coelioxys aurolimbata

zuidelijke langhoornbij

Eucera nigrescens

blokhoofdgroefbij

Halictus maculatus

moerasmaskerbij

Hylaeus pfankuchi

Rinks maskerbij

Hylaeus rinki

breedbuikgroefbij

Lasioglossum lativentre

kleine groefbij

Lasioglossum parvulum

viltige groefbij

Lasioglossum prasinum

kleine bandgroefbij

Lasioglossum quadrinotatum

duingroefbij

Lasioglossum tarsatum

ruige behangersbij

Megachile circumcincta

kustbehangersbij

Megachile maritima

langsprietdwergwespbij

Nomada distinguenda

dubbeldoornwespbij

Nomada femoralis

bruinsprietwespbij

Nomada fuscicornis

gedrongen wespbij

Nomada guttulata

tweekleurige wespbij

Nomada integra

donkere dubbeltand

Nomada obscura

boswespbij

Nomada opaca

stomptandwespbij

Nomada striata

kauwende metselbij

Osmia leaiana

boommetselbij

Osmia parietina

lichte bloedbij

Sphecodes hyalinatus

minitubebij

Stelis minima

witgevlekte tubebij

Stelis ornatula

blauwzwarte houtbij

Xylocopa violacea

   

Kwetsbaar

donkere rimpelrug

Andrena bimaculata

Texelse zandbij

Andrena fulvago

sporkehoutzandbij

Andrena fulvida

weidebij

Andrena gravida

paardenbloembij

Andrena humilis

donkere klaverzandbij

Andrena labialis

wikkebij

Andrena lathyri

bremzandbij

Andrena ovatula

grote glimmende zandbij

Andrena polita

roodscheen-zandbij

Andrena ruficrus

halfgladde dwergzandbij

Andrena semilaevis

geelstaartklaverzandbij

Andrena wilkella

tweekleurige koekoekshommel

Bombus bohemicus

veenhommel

Bombus jonellus

grashommel

Bombus ruderarius

grote koekoekshommel

Bombus vestalis

slanke kegelbij

Coelioxys elongata

slangenkruidbij

Hoplitis adunca

geelgespoorde houtmetselbij

Hoplitis claviventris

duinmaskerbij

Hylaeus annularis

weidemaskerbij

Hylaeus incongruus

rietmaskerbij

Hylaeus pectoralis

kleine tuinmaskerbij

Hylaeus pictipes

kortsprietgroefbij

Lasioglossum brevicorne

glimmende smaragdgroefbij

Lasioglossum nitidulum

steilrandgroefbij

Lasioglossum quadrinotatulum

lapse behangersbij

Megachile lapponica

bruine rouwbij

Melecta albifrons

knautiawespbij

Nomada armata

bonte wespbij

Nomada bifasciata

roodsprietwespbij

Nomada fulvicornis

heidewespbij

Nomada rufipes

matglanswespbij

Nomada similis

gouden slakkenhuisbij

Osmia aurulenta

blauwe metselbij

Osmia caerulescens

zwartbronzen houtmetselbij

Osmia niveata

grote roetbij

Panurgus banksianus

gewone tubebij

Stelis breviuscula

   

Gevoelig

blauwe zandbij

Andrena agilissima

eikenzandbij

Andrena ferox

gekielde dwergzandbij

Andrena strohmella

doornkaakzandbij

Andrena trimmerana

groene zandbij

Andrena viridescens

kielstaartkegelbij

Coelioxys alata

ijszijdebij

Colletes impunctatus

lombardgroefbij

Halictus langobardicus

driedoornige metselbij

Hoplitis tridentata

gestippelde maskerbij

Hylaeus clypearis

boemerangmaskerbij

Hylaeus difformis

lookmaskerbij

Hylaeus punctulatissimus

kleine slanksprietmaskerbij

Hylaeus paulus

stipmaskerbij

Hylaeus styriacus

gestippelde smaragdgroefbij

Lasioglossum aeratum

waaiergroefbij

Lasioglossum pallens

dwerggroefbij

Lasioglossum pygmaeum

bruine slobkousbij

Macropis fulvipes

rotsbehangersbij

Megachile pilidens

vlekpootwespbij

Nomada melathoracica

gele wespbij

Nomada mutica

borstelwespbij

Nomada stigma

kortsnuitbloedbij

Sphecodes majalis

zwarte bloedbij

Sphecodes niger

kleine tubebij

Stelis minuta

TOELICHTING

1. Inleiding

Het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa1 verplicht er in de artikelen 1 en 3 toe in het beleid bijzondere aandacht te besteden aan soorten die met uitsterven worden bedreigd en kwetsbaar zijn. Tegen die achtergrond heeft Nederland ervoor gekozen om lijsten vast te stellen van deze met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten, zodat daar in het beleid door de verschillende overheden en natuurbeheerders rekening mee kan worden gehouden (Besluit Rode Lijsten flora en fauna).2 De Rode Lijsten flora en fauna omvatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en dieren in Nederland, verdeeld over achttien soortgroepen. Zij zijn samengesteld aan de hand van de criteria trend en zeldzaamheid. Met onderhavig besluit wordt de Rode Lijst Bijen in de bijlage bij het Besluit Rode Lijsten flora en fauna vervangen door de Rode Lijst Bijen, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

2. Actualisatie Rode Lijst Bijen

In opdracht van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voor bijensoorten een ‘basisrapport Rode Lijst Bijen 2018’3 opgesteld door EIS Kenniscentrum insecten en andere ongewervelden ten behoeve van de actualisering van de Rode Lijst Bijen. De in het basisrapport voorgestelde rode lijst is gebaseerd op strikt wetenschappelijke, ecologische criteria en is integraal overgenomen in onderhavig besluit tot vaststelling van de geactualiseerde Rode Lijst Bijen. Opname op de Rode Lijst Bijen geeft aan dat de bijensoort uit Nederland verdwenen is of in zijn voorkomen in Nederland bedreigd wordt.

De Rode Lijsten flora en fauna en het daarop gerichte bijzondere beleid maken integraal onderdeel uit van de Rijksnatuurvisie “Natuurlijk verder”4 (artikel 1.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming). Deze geactualiseerde Rode Lijst Bijen is uitsluitend op basis van ecologische criteria tot stand gekomen en betreft als zodanig geen beleidsvisie. Onderhavige wijziging van de Rode Lijst Bijen is derhalve te beschouwen als een wijziging van ondergeschikte aard van de Rijksnatuurvisie, waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is (artikel 1.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming).

3. Regeldruk

De actualisatie van de rode lijsten heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten. Deze publicatie heeft geen rechtsgevolgen voor burgers of bedrijfsleven.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit C.J. Schouten


X Noot
1

Bern, 19 september 1979; Trb. 1980, 60.

X Noot
2

Besluit Rode Lijsten Flora en Fauna, besluit van de Minister van LNV van 4 november 2004 (Stcrt. 218);

X Noot
4

Kamerstukken II 203-14, 33 576, nr. 14.

Naar boven