Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 24817VerkeersbesluitenBesluit Dagelijks Bestuur Verkeersbesluit instellen tonnagebeperking en een aslastbeperking op brug 627, gelegen tussen de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Antony Moddermanstraat.

Logo Amsterdam

Het waarnemend dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West,

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam van 30 januari 2018.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

• brug 627, gelegen tussen de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Antony Moddermanstraat onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van het stadsdeel Nieuw-West;

• de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Antony Moddermanstraat gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom zijn waar een maximumsnelheid geldt van 50km/h;

• de gemeente Amsterdam eens per vier jaar alle bruggen binnen Amsterdam inspecteert;

• uit het inspectierapport van brug 627 van 18 maart 2018 naar voren komt dat er scheuren geconstateerd zijn aan de onderzijde van de brug en dat de locatie en de mate waarin de scheurvorming geconstateerd is duiden op het overschrijden van de maximale draagkracht van het brugdek;

• vervolgens de maximale draagkracht van brug 627 opnieuw berekend is en de volgende verkeersmaatregelen toegepast worden:

1. Het instellen van een maximale aslast van 5 ton gedurende het gehele etmaal op brug 627, gelegen tussen de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Antony Moddermanstraat;

2. Het instellen van een maximaal gewicht van 20 ton per voertuig gedurende het gehele etmaal op brug 627, gelegen tussen de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Antony Moddermanstraat;

• de beoogde verkeersmaatregelen ingesteld worden omdat boven deze tonnages de constructieve veiligheid van de brug niet kan worden gegarandeerd en daarmee de verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang noodzakelijk worden geacht;

• de verkeersmaatregelen geëffectueerd worden door het aanbrengen van de benodigde bebording, zoals aangegeven is op de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

• er voor verkeer met hogere tonnages goede alternatieven zijn om de bestemming alsnog te bereiken;

• het voorkomen van de door zware voertuigen veroorzaakte schade -en of aantasting aan brug 627 in deze zwaarder weegt dan de eventuele overlast die deze verkeersmaatregel met zich mee zou kunnen brengen;

• de verkeersmaatregelen zijn besproken met de hulpdiensten (brandweer, ambulancedienst) en de openbaar vervoermaatschappij (GVB);

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie en dat deze positief heeft geadviseerd;

BESLUIT

1. Een maximale aslast van 5 ton in te stellen op brug 627, gelegen tussen de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Antony Moddermanstraat, door het aanbrengen van verkeersborden C20 conform bijlage 1 van het RVV1990, gedurende het gehele etmaal .

2. Een maximaal tonnage van 20 ton per voertuig in te stellen op brug 627, gelegen tussen de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Antony Moddermanstraat, door het aanbrengen van verkeersborden C21 conform bijlage 1 van het RVV1990, gedurende het gehele etmaal.

3. De bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

Het waarnemend dagelijks bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Nieuw West,

Namens deze,

Mevrouw drs. C.M.A.L. Steenkamp-Faaij

Manager Schoon en Heel Stadsdeel Nieuw West

Bezwaar- of beroepsclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeente Amsterdam, t.a.v. Juridisch Bureau, Postbus 483, 1000 AL Amsterdam. Een bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U moet dan wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.