Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenStaatscourant 2018, 24484VergunningenBesluit M.E.R.-beoordeling Melkveehouderij en kaasboerderij Ravenswaard

Logo Druten

Inhoud

Het college van burgemeester en wethouders van Druten maakt bekend, dat zij op 17 april 2018 besloten heeft dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de wijziging van de dierbezetting met een toename van 13 stuks jongvee (A3.100) en een afname van 108 melk- en kalfkoeien (A1.100), binnen de inrichting ‘Melkveehouderij en kaasboerderij Ravenswaard’ aan de Kooistraat 3 te Afferden.

Het besluit treedt in werking op 3 mei 2018.

Ter inzage

De aanmeldnotitie, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de behorende stukken liggen met ingang van 3 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. De stukken kunnen op verzoek worden ingezien bij het gemeentehuis van de gemeente Druten, Heuvel 1 te Druten. Hiertoe kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14-0487.

Rechtsbescherming

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende die, los van het besluit omgevingsvergunning Wabo, rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

Druten, 17 april 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. A.J.E.M. Buise-Jansen drs. L.J.E.M. van Riswijk