Verkeersbesluit halteren buurtbus t.h.v. bushaltes Meirseweg en Burgemeester Manderslaan te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert.

 

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

op 21 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten voor de aanleg van buurtbushaltes in de Meiseweg en Burgemeester Manderslaan de Uniforme Openbare Voorbereiding-procedure (UOV) te hanteren;

in 2007 het Masterplan Centrumvisie fase II door de gemeenteraad is vastgesteld;

in 2009 de uitwerking van de Centrumvisie door de raad is vastgesteld en de herinrichting van de Molenstraat als fietsstraat en het instellen van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat onderdeel van deze uitwerking is;

in 2018 wordt gestart met de herinrichting van de Molenstraat;

vanwege het instellen van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat de bus in één rijrichting gebruik kan maken van de Molenstraat, waardoor het niet mogelijk is om twee bushaltes in de Molenstraat tegenover elkaar aan te leggen en reizigers niet op dezelfde locatie kunnen in- en uitstappen;

de Provincie verantwoordelijk is voor het busvervoer in West-Brabant en de operationele werkzaamheden in een concessie tot het jaar 2022 heeft uitbesteed aan Arriva;

de gemeente Zundert gesprekspartner is van Arriva en de Provincie bij het bepalen van de dienstregeling en busroute, maar hierin geen beslissingsbevoegdheid heeft;

in overleg met Arriva is besloten de busroute in Zundert aan te passen waarbij als alternatief voor de Molenstraat de buurtbus door de Meirseweg, Burgemeester Manderslaan, Wildertsedijk, Industrieweg en Oranjeplein gaat rijden;

vanaf 10 december 2017 de nieuwe dienstregeling van 2018 van kracht is en daarom is overleg met Arriva besloten vanaf die datum met de buurtbus de nieuwe busroute te rijden;

als gevolg van de nieuwe busroute ook nieuwe toegankelijke buurtbushaltes aangelegd moeten worden;

bij het bepalen van de locaties van de buurtbushaltes rekening is gehouden met de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid, doorstroming van het verkeer, omrijdafstanden, reistijden, het beperken van de overlast voor omwonenden en de gewenste spreiding van de buurtbushaltes;

op basis van deze uitgangspunten in overleg met Arriva is besloten een haltepaar (locatie G en H) in de Meirseweg aan te leggen en een haltepaar (locatie K en L) in de Burgemeester Manderslaan;

voor de aanleg van de buurtbushaltes in de Meirseweg drie parkeerplaatsen worden opgeheven;

uit een parkeeronderzoek uit 2015 blijkt dat er op een loopafstand van 100 meter voldoende beschikbare openbare parkeerplaatsen gelegen zijn waardoor van een parkeerprobleem na het opheffen van de parkeerplaatsen geen sprake is;

in april 2017 de omwonenden rondom de aan te leggen buurtbushaltes een uitnodiging hebben ontvangen voor een informatieavond over de aanleg van de buurtbushaltes;

tijdens de informatieavond een toelichting is gegeven op de busroute wijziging en het ontwerp van de buurtbushaltes in de Meirseweg en Burgemeester Manderslaan;

op basis van de reacties tijdens de informatieavond geconcludeerd kan worden dat er geen onoverkomelijke problemen ontstaan voor de omwonenden bij de aanleg van de buurtbushaltes;

de Meirseweg en Burgemeester Manderslaan in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Zundert en gelegen zijn in de bebouwde kom van Zundert;

de Meirseweg en Burgemeester Manderslaan erftoegangswegen zijn met een maximale snelheid van 50 km/uur;

de buurtbus in de Meirseweg en Burgemeester Manderslaan op de rijbaan halteert;

voor het parkeren van fietsen bij de buurtbushaltes fietsnietjes worden geplaatst;

het wenselijk is voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer het bord L03 te plaatsen en bijbehorende blokmarkering aan te brengen ter hoogte van de aan te leggen buurtbushaltes in de Meirseweg en Burgemeester Manderslaan;

ter hoogte van blokmarkering niet stilgestaan mag worden, met uitzondering van het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met verkeersfunctionaris de heer H. Tuerlings namens de korpschef van de eenheid Zeeland-West-Brabant;

het treffen van de verkeersmaatregelen een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

het belang voor het behoud van de drie parkeerplaatsen in de Meirseweg is afgewogen ten opzichte van het aanbieden van goed en toegankelijk openbaar vervoer in de gemeente Zundert en hierin is besloten dat het aanbieden van openbaar vervoer hierin prevaleert;

het ontwerp-verkeersbesluit op 23 november 2017 gepubliceerd is in de Staatscourant (publicatienummer 68133);

het ontwerp-verkeersbesluit heeft van 24 november 2017 tot en met 4 januari 2018 voor een periode van zes weken ter inzage heeft gelegen;

op 3 februari 2018 (door ons ontvangen op 5 februari 2018) één gezamenlijke zienswijze is ingediend door T.J.P.C. Adriaensen wonende aan de Burgemeester Manderslaan 78 te Zundert, G.M. Huyskes wonenden aan de Burgemeester Manderslaan 76 te Zundert, C.J. Havermans wonende aan de Burgemeester Manderslaan 90 te Zundert is ingediend. De zienswijze is ingediend na het verstrijken van de inzagetermijn en is hierdoor niet-ontvankelijk;

er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend voornemens te zijn:

  • 1.

    door middel van het plaatsen van het bord L03 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de bijbehorende blokmarkering het halteren van de buurtbus ter hoogte van de aan te leggen buurtbushaltes in de Meirseweg en Burgemeester Manderslaan mogelijk te maken

     

    Een en ander zoals aangegeven op de tekeningen met kenmerk 170196, 170197 en 170198 behorende bij dit besluit

     

Zundert, 24 arpil 2018

Burgemeester en wethouders van Zundert

de secretaris

drs. A.W.A.M. Broos

de burgemeester

L.C. Poppe-de Looff

Beroepsmogelijkheid

Op grond van artikel 8:1 Van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen. Een beroepschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit (aan de aanvrager) te worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Tevens kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8:81 Awb, als onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk beroepschrift/verzoek bent u griffierecht verschuldigd

Naar boven