Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2018, 24022VergunningenGemeente Borger-Odoorn, 2e Valthermond, 2e Valthermond, 16/16a, het uitbreiden van het pluimveebedrijf (Wet milieubeheer)

Logo Borger-Odoorn

A anmeldingsnotitie Mer-beoordeling krachtens de Wet milieubeheer

Datum besluit: 16 april 2018

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 lid 5 van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 11 januari 2018 is voor het onderstaande bedrijf een aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling krachtens de Wet milieubeheer ingediend:

• Tom Geerts, gelegen aan 2e Valthermond 16/16a in 2e Valthermond in de gemeente Borger-Odoorn, voor het uitbreiden van het pluimveebedrijf aan 2e Valthermond 16/16a in 2e Valthermond.

Het voornemen van Tom Geerts is om het pluimveebedrijf uit te breiden ten opzichte van de huidige, gemelde situatie. Er wordt een tweede pluimveestal gebouwd. Het huisvestingssysteem in de bestaande stal wordt gewijzigd. Het aantal dieren breidt uit van 28.000 stuks naar 70.000 stuks.

Deze activiteiten zijn onderworpen aan een milieu-effectrapportage beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 ( gewijzigd in 1999, 2006, 2011 en 2017) jo artikel 7.2 van de Wet milieubeheer.

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn heeft op 16 april 2018 besloten dat door Tom Geerts geen milieu-effectrapportage hoeft worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de voorgenomen activiteit.

Volgens het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

De aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling, het besluit en de relevante stukken liggen van 25-04-2018 tot 06-06-2018 ter inzage.

De stukken zijn in te zien op www.borger-odoorn/nieuws/ter-inzage.html. U kunt de stukken, na telefonische afspraak, ook inzien op het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn in Exloo.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning aspect milieu. Conform artikel 6:3 van de algemene Wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.