Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2018, 23603OverigVoornemen verzoek herbegrenzing NNB bij ontwerp Uitwerkingsplan en bestemmingsplan “Talingstraat”

Logo Geldrop-Mierlo

Het ontwerp uitwerkingsplan “Talingstraat Noord Zuid” en het ontwerp bestemmingsplan “Talingstraat Dommelbeemden midden” liggen vanaf 12 april 2018 gedurende 6 weken ter inzage. In aanvulling hierop wordt het voornemen om een verzoek tot herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) gepubliceerd en ter inzage gelegd.

De gemeente heeft het voornemen om het verzoek tot herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Plangebied en doel 

In Geldrop is grote behoefte aan woningen. Er is in het verleden een studie gedaan naar mogelijke locaties voor woningbouw en deze locatie kwam daaruit naar voren als geschikte locatie. De weg die nodig is om de infrastructuur voor deze woningbouw te realiseren kan echter uitsluitend aangelegd worden, via een klein stukje NNB van 320 m². Gezien de beperkte omvang van het NNB-gedeelte dat zal moeten wijken om het woningbouwplan in uitvoering te kunnen brengen. Volgens de regels van de Verordening ruimte 2014 van de provincie moet dat gecompenseerd worden.

 

Met de provincie heeft over dit verzoek afstemming plaats gevonden.

 

In het rapport Compensatieplan NNB woningbouw Talingstraat (Bijlage 4 bij de toelichting van het ontwerp uitwerkingsplan cq bijlage 6 bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan) is de locatie weergegeven waar sprake is van ruimtebeslag op het NNB. Dit ligt aan de buitengrens van het NNB-gebied, door de aanleg van de weg wordt de EHS niet doorkruist, waardoor er geen sprake is van versnippering. Het deel NNB dat vanwege de ontsluitingsweg komt te vervallen, bestaat momenteel uit goed onderhouden grasland met een vervangingswaarde van minder dan 5 jaar. Het is daarbij gelegen binnen het beheertype N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur en dus nog niet ontwikkeld.

 

De verplichte compensatie van 320 m2 zal deel uit gaan maken van een brede oeverzone langs De Kleine Dommel, die over de volle breedte planologische bescherming geniet. Deze compensatie zal vallen binnen de niet gerealiseerde delen van de NNB. Dit zal leiden tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de ecologische waarden en kenmerken.

Voornemen verzoek herbegrenzing structuur Natuurnetwerk Brabant 

Het hiervoor genoemde ruimtebeslag ligt binnen de begrenzing van het NNB, zoals opgenomen in de Verordening ruimte 2014. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken hebben we het voornemen om een verzoek tot herbegrenzing in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 38.5. Er is sprake van een verzoek tot fysieke compensatie zoals bedoeld in de artikelen 5.6b en artikel 5.8 van de Verordening Ruimte 2014 Noord-Brabant.

 

Bij dit verzoek tot herbegrenzing behoren het ontwerp uitwerkingsplan Talingstraat Noord Zuid en het ontwerp bestemmingsplan Talingstraat Dommelbeemden midden en de daarbij behorende bijlagen.

Ter inzage 

Het voornemen verzoek herbegrenzing ligt met ingang van 26 april 2018 gedurende 4 weken ter inzage.

Deze stukken zijn te vinden op www.geldrop-mierlo.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl bij het ontwerp uitwerkingsplan “Talingstraat noord zuid” en het ontwerp bestemmingsplan “Talingstraat Dommelbeemden Midden.

Indienen zienswijze 

Een ieder kan, gedurende de termijn van ter inzage legging, zowel schriftelijk als mondeling, zijn of haar zienswijze over het voornemen tot het verzoek om NNB herbegrenzing indienen bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan B&W (in relatie met het Uitwerkingsplan) en/of de Gemeenteraad van Geldrop-Mierlo (in relatie tot het ontwerp bestemmingsplan), Postbus 10101 Geldrop-Mierlo.

 

Geldrop-Mierlo 25 april 2018