Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 23416OverigOntwerpbesluit omgevingsvergunning Erasmuslaan Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij voornemens zijn om

met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo af te wijken van de voorschriften van

het bestemmingsplan Schrijverswijk-Planetenwijk voor:

 

Locatie

Erasmuslaan 2 t/m 2H

 

Werkzaamheden

het bouwen van 9 woningen

 

De aanvraag met ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 25 april 2017 zes weken ter inzage. U kunt de stukken digitaal inzien via www.heerhugowaard.nl/juridischloket/terinzage. Of u kunt terecht aan het omgevingsloket in het gemeentehuis. Ook daar kunt u de stukken digitaal inzien.

 

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van

Heerhugowaard.

Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van

burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit-Praat, tel:

06-10412624.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de

zienswijze betrekking heeft.

 

Heerhugowaard, 24 april 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

17OV24s