Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2018, 23059Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan parkeren 2017

Logo Breda

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 12 april 2018 het bestemmingsplan parkeren 2017 (NL.IMRO.0758.BP2017101002-0401) heeft vastgesteld. Dit plan zorgt er voor dat ook in de toekomst getoetst kan worden aan het parkeerbeleid en de parkeernorm van de gemeente Breda. Om dit te kunnen blijven doen worden de “oude” parkeerregels in de bestemmingsplannen vervangen door de planregels uit dit bestemmingsplan.

Het plan is een puur wetstechnische wijziging en wijzigt inhoudelijk niets aan het parkeerbeleid, de parkeernormen, de parkeertijden en de parkeertarieven.

Het bestemmingsplan heeft tot doel om de 'Nota parkeer- en stallingsbeleid' van toepassing te laten zijn op de in Breda geldende bestemmingsplannen, met uitzondering van een viertal bestemmingsplannen rond het station, omdat in deze plannen specifieke, afwijkende normen zijn opgenomen voor parkeren.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

 

Raadplegen en beroep instellen

Vanaf 23 april 2018 is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook start op 23 april 2018 de beroepstermijn van 6 weken.

Als u het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan kunt u vanaf 23 april tot en met

4 juni 2018 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. U moet hiervoor een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, facebook Gemeente Breda of bel 14 076