Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2018, 23043Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Grondwater’ gewijzigd vastgesteld

Logo Noordwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk maakt bekend dat de gemeenteraad op 12 april 2018 het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Grondwater’ op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening(Wro) gewijzigd heeft vastgesteld.

Aanleiding

In Noordwijk aan Zee speelt een grondwaterprobleem. Door de aanleg van de dijk-in-duinconstructie (kustversterking) zijn er kelders ondergelopen. Het blijkt dat er een kleilaag op een bepaalde diepte ligt. De dijk-in-duinconstructie is precies tot in die kleilaag gezet, waardoor het grondwater niet meer kan afstromen naar zee en het grondwaterpeil steeg. Daardoor is duidelijk geworden dat onbeperkt (meerlaagse) kelders of andere (diepere) ondergrondse bouwwerken realiseren, niet wenselijk is, omdat dit de afstroom van grondwater negatief kan beïnvloeden.

Plangebied

Het plangebied is Noordwijk aan Zee en wordt begrensd door de steilrand (oostzijde), het strand (westzijde) en de grens tussen bebouwde kom en de duingebieden (noord- en zuidzijde).

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan is een thematisch plan en regelt met een zonering de diepte van ondergrondse bouwwerken. Het paraplubestemmingsplan regelt (m.b.v. een zonering) dat bouwwerken tot een bepaalde NAP-diepte bij recht zijn toegestaan, maar dat voor diepere bouwwerken eerst grondwateronderzoek nodig is. Als uit dat onderzoek blijkt dat er geen nadelig effect is, of m.b.v. technische maatregelen deze effect weggenomen kunnen worden, kan de vergunning worden verleend. De zonering is gebaseerd op het grondwaterpeil.

De wijzigingen betreffen verduidelijkingen in de toelichting, kleine wijzigingen in de plangrens en een aanpassing van artikel 2.6. De wijzigingen zijn beschreven in bijlage 2 van de toelichting van het bestemmingsplan. Daarnaast is artikel 5.2 toegevoegd om de bestaande situaties positief te bestemmen i.p.v. onder het overgangsrecht te brengen, de zogenaamde bestaande-maten-regeling. Dit artikel geldt niet bij nieuwbouw of herbouw.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ’Paraplubestemmingsplan Grondwater’ ligt vanaf woensdag 25 april tot en met woensdag 6 juni 2018 ter inzage. Het is in te zien in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0575.BPPLUgrondwater-VA01

Beroep instellen

Vanaf donderdag 26 april tot en met woensdag 6 juni 2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Voor ongewijzigde delen kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend of die aantonen redelijkerwijs niet in staat geweest zijn om een zienswijze in te dienen. Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat in elk geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de beroepsgronden. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Ook kan door belanghebbenden een verzoek voor een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan bovenstaande procedures zijn griffiekosten verbonden.