Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalStaatscourant 2018, 22796VerkeersbesluitenGemeente Leudal - Verkeersbesluit TVB.2018/028 Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden aan de spoorwegovergang in Kelpen-Oler

Logo Leudal

Burgemeester en Wethouders van Leudal,

Overwegende dat:

door Buko Infrasupport, namens Structon Rail, er een verzoek is ingediend om de spoorwegovergang gelegen op de Kelperweg in Kelpen-Oler tijdelijk af te sluiten voor alle verkeer, inclusief voor voetgangers. Structon Rail gaat namelijk werkzaamheden uitvoeren aan deze spoorwegovergangen.

de werkzaamheden op de Kelperweg in Kelpen-Oler vinden plaats op zaterdag 26 mei 2018 vanaf 22:00 uur tot zondag 27 mei 2018 06:00 uur.

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 er een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht.

artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant.

Uit het oogpunt van:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Is het gewenst om:

voor de Kelperweg in Kelpen-Oler tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen.

dat de duur van de maatregelen beperkt dient te worden tot de duur van de werkzaamheden aan de spoorwegovergang Kelperweg in Kelpen-Oler.

dat de afsluiting van de deze spoorwegovergang niet gelijktijdig zal plaats vinden met andere spoorweg afsluitingen in de gemeente Leudal.

dat de Kelperweg is gelegen buiten de bebouwde kom van de kern Kelpen-Oler. Deze weg staat onder beheer van de gemeente Leudal. Het college van de gemeente Leudal is derhalve bevoegd tot het nemen van het verkeersbesluit.

dat de bovengenoemde weg in Kelpen-Oler een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994.

Gehoord:

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Limburg.

B E S L U I T E N :

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om de navolgende wegen tijdelijk gesloten te verklaren voor alle verkeer inclusief voetgangers door plaatsing van bord C1 en bord C16 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), namelijk:

 • 1.

  de Kelperweg in Kelpen-Oler ter hoogte van de spoorwegovergang;

 • 2.

  te bepalen dat de onder “1” bedoelde tijdelijke verkeersmaatregel uitsluitend geldt op zaterdag 26 mei 2018 vanaf 22:00 uur tot zondag 27 mei 2018 06:00 uur of zoveel langer dan wel korter dan noodzakelijk is.

De locatie van de diverse tijdelijke verkeersmaatregelen is aangegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte tekeningen.

De verkeersborden en/of dranghekken met verkeersborden voor de tijdelijke verkeersmaatregelen zullen door of namens Buko Infrasupport worden geplaatst, op de aangegeven locatie naast de weg of indien het een verkeersbord betreft van de weg afgedraaid. Buko Infrasupport dient zelf de verkeersborden op de weg te plaatsen en tevens de overige verkeersborden in werking te laten treden door het verkeersbord zichtbaar voor de weggebruikers te maken.

Heythuysen, 17 april 2018

Namens het college van burgemeester en wethouders van Leudal,

Ing. B.W.G. Majolée

Teamleider Beheer Openbare Ruimte en Toezicht & Handhaving

Bijlagen :

-Tekeningen ENI 18.0052.31 behorend bij dit verkeersbesluit

Bezwaar en voorlopige voorziening :

Tegen het besluit staat bezwaar open. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer weten over dit besluit, bel dan met mevrouw M. Smeets, 0475 – 85 90 00. Vindt u dat het besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftenprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over de oplossing voor uw probleem? Neem dan contact met ons op via mevrouw M. Smeets, 0475 – 85 90 00. Let op: overleg zo nodig hoe u de bezwaartermijn van zes weken veilig kunt stellen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener(s);

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

 • de gronden van het bezwaar (motivering)

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

 • de dagtekening van het bezwaar;

 • vermelding van de datum van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigd griffierecht moet worden voldaan.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u voordat het bestuursorgaan op uw bezwaar heeft beslist verzoeken om vergoeding van de in verband met het bezwaar gemaakte kosten.