Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 22579VerkeersbesluitenVerkeersbesluit uitbreiden 30 km/u zone aan de Hoogeweg

Logo Groningen

Kenmerk: 6803962

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Door een nog te bouwen complex aan de Hoogeweg, wat huisnummer 1 zal krijgen, komt een aangevraagde uitrit precies op de huidige overgang naar een 30 km/u zone te liggen.

Vanuit het kader Duurzaam Veilig is het wenselijk het complex te ontsluiten in een 30 km/u zone. Door het uitbreiden van de 30 km/u zone richting het zuiden, komt niet alleen de aangevraagde uitrit volledig binnen de 30 km/u zone te liggen, maar ook het trottoir en de fietstoegang naast het complex.

Het besluit dient het volgende doel uit artikel 2, eerste lid, sub a van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het verzekeren van de veiligheid op de weg’.

In de bijlage is de maatregel weergegeven.

Besluit

Het college besluit tot het in zuidelijke richting uitbreiden van de 30 km/u zone aan de Hoogeweg ter plaatse van het nog te bouwen complex (wat huisnummer 1 zal krijgen) door het in zuidelijke richting verplaatsen (ca. 65 meter) van de bestaande borden A1(Zone) en A2(Zone) - respectievelijk modelnummers A0130zb en A0230ze en het plaatsen van extra borden A1(Zone) en A2(Zone) - respectievelijk modelnummers A0130zb en A0230ze - uit bijlage 1 van het RVV 1990.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken-en-beroep-indienen. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp