Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2018, 22484Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 april 2018, houdende de beperking van de openbaarheid van een aantal inventarisnummers van het 4e blok Codearchief 1975 – 1984 zijnde inventarisnummers met betrekking tot het Nederlandse beleid ten aanzien van Suriname (besluit beperking openbaarheid 4e blok Codearchief, onderdeel Suriname)

De Minister van Buitenlandse Zaken.

Overwegende dat een aantal inventarisnummers in het archief beperkingen aan de openbaarheid behoeven;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 alsmede het advies van de algemene rijksarchivaris van het Nationaal Archief d.d. 29 maart 2018;

Besluit

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

25394

2057

26169

2031

Artikel 2

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede klom.

Inventarisnummer

Beperkt openbaar tot 1 januari

4466

2034

11927

2032

11928

2032

12518

2032

14096

2032

25389

2034

25421

2035

Artikel 3

Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Nummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari

1970

2037

2483

2041

2484

2041

2485

2041

2620

2042

2621

2042

2622

2042

2762

2043

2763

2043

2764

2043

2765

2043

2914

2044

2915

2044

2916

2044

2917

2044

3062

2045

3063

2045

3251

2045

3257

2045

3259

2045

3260

2045

3261

2045

3262

2045

3263

2045

3265

2044

3268

2044

3269

2044

3806

2041

3807

2041

3913

2042

3914

2042

4026

2043

4027

2043

4028

2043

4146

2044

4147

2044

4261

2045

4304

2045

4306

2045

4307

2045

4331

2045

4459

2044

4460

2045

6214

2045

6446

2042

11921

2042

11922

2042

11923

2042

11924

2042

11925

2042

11926

2042

11929

2042

11930

2042

11931

2042

12515

2045

14008

2045

14097

2045

14098

2045

14099

2045

24309

2045

24374

2045

24426

2045

24652

2045

24653

2045

24654

2045

24655

2045

24806

2045

24857

2045

24930

2045

25355

2045

25379

2047

25380

2043

25386

2041

25388

2042

25390

2044

25393

2044

Artikel 4

  • 1. Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 en 3, is tot openbaring uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

  • 2. Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 2, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde overheidsorgaan.

Artikel 5

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het Nederlandse beleid ten aanzien van Suriname’ (besluit beperking openbaarheid 4e blok Codearchief, onderdeel Suriname).

De Minister van Buitenlandse Zaken, Voor deze, N. van Heezik Hoofd Informatie en Archief Directie Bedrijfsvoering

TOELICHTING

(Beperkt openbaar op grond van de persoonlijke levenssfeer)

Besloten is om ten aanzien van twee inventarisnummers, genoemd in artikel 1, beperkende bepalingen op te leggen vanwege het privacygevoelige karakter van deze stukken. Het zijn brieven die op persoonlijke titel en met bekendmaking van persoonlijke gegevens zijn geschreven.

De archiefbescheiden zijn slechts beperkt openbaar. Dit betekent dat wanneer een verzoeker inzage vraagt in een dossier dat betrekking heeft op hem-/haarzelf de desbetreffende archiefbescheiden door hem/haar kunnen worden geraadpleegd.

Raadpleging is ook mogelijk indien degene die inzage vraagt kan aantonen dat de persoon in wiens dossier hij/zij inzage wil hebben is overleden dan wel een verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat de persoon op wie het dossier betrekking heeft ondubbelzinnig toestemming geeft voor inzage.

(Beperkt openbaar op grond van het belang van de Staat of zijn bondgenoten).

In een aantal inventarisnummers zijn gegevens vastgelegd die herleidbaar zijn tot informatie uit bronnen die afgeschermd dienen te worden vanwege internationale afspraken en regelgeving. Het betreft gegevens die zijn verworven met behulp van buitenlandse inlichtingendiensten dan wel met behulp van documenten die mede op basis van gegevens van die diensten zijn opgesteld door nationale inlichtingendiensten. Deze gegevens en documenten kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de werkwijze van deze diensten.

Wanneer archiefbescheiden beperkt openbaar zijn op grond van het belang van de Staat of zijn bondgenoten, vindt een beoordeling van het verzoek tot raadpleging altijd plaats door de oorspronkelijke zorgdrager. Dit gebeurt op grond van de regelingen inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden niet naar een archiefbewaarplaats waren overgebracht. In veel gevallen, maar niet uitsluitend, zal dit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn.

(Beperkt openbaar op grond van het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen).

In een groot aantal inventarisnummers is informatie van personen aangetroffen van wie de anonimiteit op dit moment voor lange tijd gewaarborgd moet worden. Reden hiervoor is de rol die zij destijds hadden bij gebeurtenissen in Suriname, de positie die zij innamen ten opzichte van de toenmalige autoriteiten en de verhouding tot de Nederlandse autoriteiten, in het bijzonder de gevoeligheid van de informatie die zij aan de Nederlandse autoriteiten verschaften. Het gaat om personen die zich, binnen de toenmalige context, tegen de militaire dictatuur keerden. Openbaarmaking van hun identiteit brengt mogelijk schade toe aan hun huidige belangen en kan hen, hun families en mensen in hun omgeving in gevaar brengen. Daarom is gekozen om de inventarisnummers, genoemd in artikel 3 van dit besluit, beperkt openbaar te houden.