Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterwoldeStaatscourant 2018, 21856Ruimtelijke plannenVastgesteld Bestemmingsplan "De Linten, Ter Apelkanaal Oost 102-103"

Logo Westerwolde

Burgemeester en wethouders van Westerwolde maken bekend, dat het bestemmingsplan "De Linten, Ter Apelkanaal Oost 102-103" (NL.IMRO1950.BP1702-vs01) door de gemeenteraad op 28 maart 2018 is vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het per plaatse gevestigde garagebedrijf met een terrein voor stalling. Het vastgestelde plan ligt van donderdag 19 april 2018 tot en met woensdag 30 mei 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de balie van de gemeentehuizen in Sellingen en Wedde. Tevens is het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.westerwolde.nl/plannen-procedure en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1950.BP1702-vs01 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan ingevolge artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening nog slechts door een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen beroep worden ingesteld. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.

Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Afdeling Ruimte te bereiken via het telefoonnummer 0599 - 320220.