Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2018, 21779Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014, wijzigingen Burg. Van Woenseldreef, De Horstenbleek en De Muilen voor de realisatie van bos

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat, op grond van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, zij voornemens zijn om met gebruikmaking van de algemene wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan “Buitengebied Bladel 2014” de bestemming “Agrarisch” te wijzigen in de bestemming “Bos”. Het plangebied bestaat uit drie percelen, alle gelegen in het buitengebied van de gemeente Bladel. Het gaat om de volgende locaties:

- Burg. Van Woenseldreef ong. te Hoogeloon (kadastraal gemeente Hoogeloon, sectie H, nr. 576 (ged.));

- De Horstenbleek ong. (nabij nr. 4) te Hoogeloon (kadastraal gemeente Hoogeloon, sectie M, nr. 406);

- De Muilen ong. (nabij nrs. 7 en 9) te Netersel (kadastraal gemeente Bladel, sectie L, nrs. 285 en 286 (ged.)).

 

Het ontwerpbesluit, toelichting daarop en bijbehorende verbeelding liggen van 19 april tot en met 30 mei 2018 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. Het gemeentehuis is geopend op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De stukken zijn ook in te zien via: www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.WPG0042wijzWoHoMu-ONTW

 

Tegen het voornemen tot wijziging van de bestemming kan gedurende de termijn van ter inzage legging door iedereen schriftelijk een gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of nadere informatie kunt u tijdens openingstijden terecht bij het KCC of contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling (tel. 0497 36 16 36).