Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2018, 21673VerkeersbesluitenGemeente Leiden, verkeersbesluit voor het instellen van diverse verkeersmaatregelen in verband met de herinrichting van de Maresingel-Rijnsburgersingel

Logo Leiden

Situatietekening: 1438945

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit.

Overwegende dat:

in februari 2015 een verkeersbesluit is genomen voor de herinrichting van de Maresingel-Rijnsburgersingel;

de belangrijkste wijziging in dat verkeersbesluit de afwaardering van de Maresingel-Rijnsburgersingel tot een 30-zone is;

sinds dat besluit het ontwerp van de Maresingel-Rijnsburgersingel op een aantal aspecten is geoptimaliseerd;

tevens op een aantal aspecten, in overleg met de omgeving, sprake is van voortschrijdend inzicht;

het in 2015 genomen verkeersbesluit voor het grootste deel standhoudt;

in dit nieuwe verkeersbesluit alleen de wijzigingen ten opzichte van dat besluit worden vastgelegd;

het de volgende aanpassingen betreft:

 • 1.

  op 4 locaties realiseren en/of terugbrengen van voetgangersoversteekplaats, ter hoogte van de vier bruggen over de Singel, om de oversteekbaarheid op veelgebruikte oversteeklocaties voor voetgangers te verbeteren;

 • 1.

  het extra aanduiden van een schoolzone door plaatsen van combinatieborden J21 en A0415 (overstekende kinderen en adviessnelheid 15km/u), ter hoogte van de Vrije school Mareland, rondom de kruising van de Maresingel met de Pasteurstraat, omdat deze duidelijker zichtbaar zijn;

 • 2.

  het verwijderen van de los geplaatste J21 borden;

 • 3.

  het instellen van een verplicht fietspad op de Driemanschapskade en de nieuwe fietsroute door het Energiepark richting de Langegracht, om hiermee een continue fietsroute tussen Leiden Noord en binnenstad te krijgen;

 • 4.

  het verwijderen van de gebodsborden tot het volgen van de op het bord aangegeven rijrichting (waarvan (brom-)fietsers uitgezonderd zijn), op het kruispunt Maresingel-Haarlemmerweg en het in plaats daarvan instellen van een verplicht (brom-)fietspad op de brug in het verlengde van de Haarlemmerweg, omdat dit duidelijker is en om minder verkeersborden vraagt;

 • 5.

  het wijzigen van de exacte locaties van 2 laad- en losvakken;

 • 6.

  het verplaatsen van de parkeerverbodszone ter hoogte van Maresingel 91 naar de Rijnsburgersingel ter hoogte van het Schuttersveld, om de parkeerverbodszone weer ‘gesloten’ te krijgen;

deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een negatief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

dit negatieve advies betrekking heeft op:

 • 1.

  de in te stellen voetgangersoversteekplaatsen, welke bij voorkeur niet thuishoren in een 30 km/u zone

 • 1.

  de adviessnelheid van 15 km/u bij de school, omdat dit een niet handhaafbare of in regelgeving bestaande snelheid is

ondanks deze kanttekeningen toch gekozen wordt om de huidige voorstellen te handhaven, gelet op bovengenoemde argumentatie;

de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

nemen, gelet op voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

 • 1.

  door het plaatsen van borden model L02 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voetgangersoversteekplaatsen in te stellen op de volgende locaties:

  • nabij de brug over de Singel in het verlengde van de Haarlemmerweg

  • nabij de nieuw te realiseren brug over de Singel in het verlengde van de Driemanschapskade;

  • nabij de brug over de Singel in het verlengde van de Koningstraat;

  • nabij de brug over de Singel in het verlengde van de Mauritsstraat;

 • 1.

  door het plaatsen van gecombineerde borden model J21 en A0430 van Bijlage 1 van het RVV 1990, een adviessnelheid van 15 km/u in te stellen en te waarschuwen voor overstekende kinderen, op de Maresingel, tussen huisnummer 12 en 21;

 • 2.

  door het verwijderen van de borden model J21 van Bijlage 1 van het RVV 1990, de waarschuwing voor overstekende kinderen op te heffen, op de Maresingel, tussen huisnummer 12 en 21:

 • 3.

  door het plaatsen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990, in combinatie met onderborden model OB505, een verplicht fietspad in beide richtingen in te stellen, op de Driemanschapskade en het fietspad door het Energiepark;

 • 4.

  door het plaatsen van bord model G12a van Bijlage 1 van het RVV 1990, in combinatie met onderbord model OB505, een verplicht fiets/bromfietspad in beide richtingen in te stellen, op de brug over de Singel in het verlengde van de Haarlemmerweg;

 • 5.

  door het verwijderen van borden model D06l en D06r van Bijlage 1 van het RVV 1990, het gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting op te heffen, ter hoogte van het kruispunt Maresingel - Haarlemmerweg;

 • 6.

  door het verplaatsen van borden model E07 van Bijlage 1 van het RVV 1990, 4x een laad- en losplek in te stellen, in combinatie met onderborden waarop aangeduid dat laden en lossen is toegestaan van maandag t/m zaterdag tussen 08 en 18h;

 • 7.

  door het verplaatsen van het bord model E01zb en E01ze van Bijlage 1 van het RVV 1990, van Maresingel huisnr 91 naar bij het kruispunt Rijnsburgersingel – Schuttersveld, de parkeerverbodszone in te korten en niet langer van toepassing te laten zijn op de Rijnsburgersingel;

 • 8.

  de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekeningen met kenmerk 1438945 van 9 april 2018.

Leiden, 17 april 2018

burgemeester en wethouders van Leiden

Namens dezen,

A.Baan

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit

Procedure:

Het verkeersbesluit is vanaf vrijdag 20 april 2018 te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Daarnaast kan in het stadhuis en bij het Stadsbouwhuis een papieren versie van het verkeersbesluit worden ingezien.

Tegen het genoemde besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk, ter attentie van burgemeester en wethouders, naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit herinrichting Maresingel – Rijnsburgersingel. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen